برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
هندی

Words of the Day
Condemn v. 1 express utter disapproval of. 2 a find guilty; convict. B (usu. Foll. By to) sentence to (a punishment). 3 pronounce (a building etc.) Unfit for use. 4 (usu. Foll. By to) doom or assign (to something unpleasant). condemnation n. Condemnatory adj. [latin: related to *damn]Condense v. (-sing) 1 make denser or more concentrated. 2 express in fewer words. 3 reduce or be reduced from a gas or vapour to a liquid. [latin: related to *dense]Condenser n. 1 apparatus or vessel for condensing vapour. 2 electr. = *capacitor. 3 lens or system of lenses for concentrating light.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Condign adj. (of a punishment etc.) Severe and well-deserved. [latin dignus worthy]Condition �n. 1 stipulation; thing upon the fulfilment of which something else depends. 2 a state of being or fitness of a person or thing. B ailment, abnormality (heart condition). 3 (in pl.) Circumstances, esp. Those affecting the functioning or existence of something (good working conditions). �v. 1 a bring into a good or desired state. B make fit (esp. Dogs or horses). 2 teach or accustom. 3 a impose conditions on. B be essential to. in (or out of) condition in good (or bad) condition. On condition that with the stipulation that. [latin dico say]Conditioned reflex n. Reflex response to a non-natural stimulus, established by training.Condole v. (-ling) (foll. By with) express sympathy with (a person) over a loss etc. [latin condoleo grieve with another]Condolence n. (often in pl.) Expression of sympathy.Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]