برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپیست فارسی به لهستانی

Words of the Day
Flitter v. Flit about; flutter. [from *flit]Floating adj. Not settled; variable (floating population). تایپیست فارسی به لهستانی Floating voter n. Voter without fixed allegiance.Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Flock2 n. 1 lock or tuft of wool, cotton, etc. 2 (also in pl.; often attrib.) Wool-refuse etc. Used for quilting and stuffing. [latin floccus]Flood �n. 1 a overflowing or influx of water, esp. Over land; inundation. B the water that overflows. 2 outpouring; torrent (flood of tears). 3 inflow of the tide (also in comb.: flood-tide).Floor �n. 1 lower supporting surface of a room. 2 a bottom of the sea, a cave, etc. B any level area. 3 all the rooms etc. On one level of a building; storey. 4 a (in a legislative assembly) place where members sit and speak. B right to speak next in a debate (gave him the floor). 5 minimum of prices, wages, etc. 6 colloq. Ground. �v. 1 provide with a floor; pave. 2 knock or bring (a person) down. 3 colloq. Confound, baffle. 4 colloq. Overcome. 5 serve as the floor of (lino floored the hall). from the floor (of a speech etc.) Given by a member of the audience. Take the floor 1 begin to dance. 2 speak in a debate. [old english]Floor manager n. Stage-manager of a television production.Flop �v. (-pp-) 1 sway about heavily or loosely. 2 (often foll. By down, on, into) fall or sit etc. Awkwardly or suddenly. 3 slang fail; collapse (play flopped). 4 make a dull soft thud or splash. �n. 1 flopping movement or sound. 2 slang failure. �adv. With a flop. [var. Of *flap]Erg n. Unit of work or energy. [greek ergon work]Eradicate v. (-ting) root out; destroy completely. eradicable adj. Eradication n. Eradicator n. [latin radix -icis root]Floating adj. Not settled; variable (floating population).Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Flock2 n. 1 lock or tuft of wool, cotton, etc. 2 (also in pl.; often attrib.) Wool-refuse etc. Used for quilting and stuffing. [latin floccus]

تایپیست فارسی به لهستانی