برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپیست فارسی به مقدونیه ای

Words of the Day
Stage fright n. Performer's fear of an audience.Staging post n. Regular stopping-place, esp. On an air route. تایپیست فارسی به مقدونیه ای Stair-rod n. Rod securing a carpet between two steps.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stalinism n. Centralized authoritarian form of socialism associated with stalin. stalinist n. & adj. [stalin, a soviet statesman]Stamp �v. 1 a bring down (one's foot) heavily, esp. On the ground. B (often foll. By on) crush or flatten in this way. C walk heavily. 2 a impress (a design, mark, etc.) On a surface. B impress (a surface) with a pattern etc. 3 affix a postage or other stamp to. 4 assign a specific character to; mark out. �n. 1 instrument for stamping. 2 a mark or design made by this. B impression of an official mark required to be made on deeds, bills of exchange, etc., as evidence of payment of tax. 3 small adhesive piece of paper indicating that payment has been made, esp. A postage stamp. 4 mark or label etc. On a commodity as evidence of quality etc. 5 act or sound of stamping the foot. 6 characteristic mark or quality. stamp on 1 impress (an idea etc.) On (the memory etc.). 2 suppress.Standardize v. (also -ise) (-zing or -sing) cause to conform to a standard. standardization n.Standing-room n. Space to stand in.Star �n. 1 celestial body appearing as a luminous point in the night sky. 2 large naturally luminous gaseous body such as the sun. 3 celestial body regarded as influencing fortunes etc. 4 thing like a star in shape or appearance. 5 decoration or mark of rank or excellence etc., usu. With radiating points. 6 a famous or brilliant person; principal performer (star of the show).Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Staging post n. Regular stopping-place, esp. On an air route.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stalinism n. Centralized authoritarian form of socialism associated with stalin. stalinist n. & adj. [stalin, a soviet statesman]

تایپیست فارسی به مقدونیه ای