برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپیست قزاقی

Words of the Day
Returnee n. Person who returns home from abroad, esp. After war service.Rev colloq. �n. (in pl.) Number of revolutions of an engine per minute. �v. (-vv-) 1 (of an engine) revolve; turn over. 2 (also absol.; often foll. By up) cause (an engine) to run quickly. [abbreviation] تایپیست قزاقی Revenue n. 1 a income, esp. A substantial one. B (in pl.) Items constituting this. 2 state's annual income from which public expenses are met. 3 department of the civil service collecting this. [french revenu from latin revenio return]Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Reverse �v. (-sing) 1 turn the other way round or up or inside out. 2 change to the opposite character or effect. 3 (cause to) travel backwards. 4 make (an engine etc.) Work in a contrary direction. 5 revoke or annul (a decree, act, etc.). �adj. 1 backwards or upside down. 2 opposite or contrary in character or order; inverted. �n. 1 opposite or contrary (the reverse is the case). 2 contrary of the usual manner (printed in reverse). 3 piece of misfortune; disaster; defeat. 4 reverse gear or motion. 5 reverse side. 6 side of a coin etc. Bearing the secondary design. 7 verso of a printed leaf. reverse arms hold a rifle with the butt upwards. Reverse the charges have the recipient of a telephone call pay for it. reversal n. Reversible adj. [latin verto vers- turn]Revision n. 1 revising or being revised. 2 revised edition or form. [latin: related to *revise]Revolting adj. Disgusting, horrible. revoltingly adv.Rewarding adj. (of an activity etc.) Worthwhile; satisfying.R.h. Abbr. Right hand.Prop2 n. Colloq. = *property 3. [abbreviation]Promissory adj. Conveying or implying a promise. [medieval latin: related to *promise]Rev colloq. �n. (in pl.) Number of revolutions of an engine per minute. �v. (-vv-) 1 (of an engine) revolve; turn over. 2 (also absol.; often foll. By up) cause (an engine) to run quickly. [abbreviation]Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Reverse �v. (-sing) 1 turn the other way round or up or inside out. 2 change to the opposite character or effect. 3 (cause to) travel backwards. 4 make (an engine etc.) Work in a contrary direction. 5 revoke or annul (a decree, act, etc.). �adj. 1 backwards or upside down. 2 opposite or contrary in character or order; inverted. �n. 1 opposite or contrary (the reverse is the case). 2 contrary of the usual manner (printed in reverse). 3 piece of misfortune; disaster; defeat. 4 reverse gear or motion. 5 reverse side. 6 side of a coin etc. Bearing the secondary design. 7 verso of a printed leaf. reverse arms hold a rifle with the butt upwards. Reverse the charges have the recipient of a telephone call pay for it. reversal n. Reversible adj. [latin verto vers- turn]

تایپیست قزاقی