برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپیست ویتنامی

Words of the Day
Erroneous adj. Incorrect. erroneously adv. [latin: related to *err]Erstwhile �adj. Former, previous. �adv. Archaic formerly. [related to *ere] تایپیست ویتنامی -ery suffix (also -ry) forming nouns denoting: 1 class or kind (greenery; machinery; citizenry). 2 employment; state or condition (dentistry; slavery). 3 place of work or cultivation or breeding (brewery; rookery). 4 behaviour (mimicry). 5 often derog. All that has to do with (popery). [french -erie]Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Escalate v. (-ting) 1 increase or develop (usu. Rapidly) by stages. 2 make or become more intense. escalation n. [from *escalator]Escape �v. (-ping) 1 (often foll. By from) get free of restriction or control. 2 (of gas etc.) Leak. 3 succeed in avoiding punishment etc. 4 get free of (a person, grasp, etc.). 5 avoid (a commitment, danger, etc.). 6 elude the notice or memory of (nothing escapes you; name escaped me). 7 (of words etc.) Issue unawares from (a person etc.). �n. 1 act or instance of escaping. 2 means of escaping (often attrib.: escape hatch). 3 leakage of gas etc. 4 temporary relief from unpleasant reality. [latin cappa cloak]Escape velocity n. Minimum velocity needed to escape from the gravitational field of a body.Eschatology n. Theology of death and final destiny. eschatological adj. [greek eskhatos last]Escritoire n. Writing-desk with drawers etc. [french from latin scriptorium writing-room]Erg n. Unit of work or energy. [greek ergon work]Eradicate v. (-ting) root out; destroy completely. eradicable adj. Eradication n. Eradicator n. [latin radix -icis root]Erstwhile �adj. Former, previous. �adv. Archaic formerly. [related to *ere]Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Escalate v. (-ting) 1 increase or develop (usu. Rapidly) by stages. 2 make or become more intense. escalation n. [from *escalator]

تایپیست ویتنامی