برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپ دانمارکی به فارسی

Words of the Day
Sting �n. 1 sharp wounding organ of an insect, snake, nettle, etc. 2 a act of inflicting a wound with this. B the wound itself or the pain caused by it. 3 painful quality or effect. 4 pungency, vigour. 5 slang swindle. �v. (past and past part. Stung) 1 a wound or pierce with a sting. B be able to sting. 2 feel or give a tingling physical or sharp mental pain. 3 (foll. By into) incite, esp. Painfully (stung into replying). 4 slang swindle, charge exorbitantly. sting in the tail unexpected final pain or difficulty. [old english]Stipendiary magistrate n. Paid professional magistrate. تایپ دانمارکی به فارسی Stoat n. Mammal of the weasel family with brown fur turning mainly white in the winter. [origin unknown]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stockist n. Dealer in specified types of goods.Stoic �n. 1 member of the ancient greek school of philosophy which sought virtue as the greatest good and taught control of one's feelings and passions. 2 (stoic) stoical person. �adj. 1 of or like the stoics. 2 (stoic) = *stoical. [greek stoa portico]Stoma n. (pl. -s or stomata) 1 minute pore in the epidermis of a leaf. 2 small mouthlike artificial orifice made in the stomach. [greek stoma mouth]Stonecrop n. Succulent rock-plant.Stony adj. (-ier, -iest) 1 full of stones. 2 a hard, rigid. B unfeeling, uncompromising. stonily adv. Stoniness n.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Stipendiary magistrate n. Paid professional magistrate.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stockist n. Dealer in specified types of goods.

تایپ دانمارکی به فارسی