برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپ سوئدی به فارسی

Words of the Day
Pass� adj. (fem. Pass�e) 1 old-fashioned. 2 past its prime. [french]Passion-play n. Miracle play representing the passion. تایپ سوئدی به فارسی Password n. Prearranged selected word or phrase securing recognition, admission, etc.Oxf. Abbr. Oxford.Pastiche n. 1 picture or musical composition from or imitating various sources. 2 literary or other work composed in the style of a well-known author etc. [latin pasta *paste]Pastry n. (pl. -ies) 1 dough of flour, fat, and water used as a base and covering for pies etc. 2 cake etc. Made wholly or partly of this. [from *paste]Patch �n. 1 material used to mend a hole or as reinforcement. 2 shield protecting an injured eye. 3 large or irregular distinguishable area. 4 colloq. Period of a specified, esp. Unpleasant, kind (went through a bad patch). 5 piece of ground. 6 colloq. Area assigned to, or patrolled by, esp. A police officer. 7 plants growing in one place (cabbage patch). 8 scrap, remnant. �v. 1 (often foll. By up) repair with a patch or patches. 2 (of material) serve as a patch to. 3 (often foll. By up) put together, esp. Hastily. 4 (foll. By up) settle (a quarrel etc.), esp. Hastily or temporarily. not a patch on colloq. Greatly inferior to. [perhaps french, var. Of *piece]P�t� de foie gras n. Fatted goose liver p�t�. [french]Usage pater is now only found in jocular or affected use.Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Passion-play n. Miracle play representing the passion.Oxf. Abbr. Oxford.Pastiche n. 1 picture or musical composition from or imitating various sources. 2 literary or other work composed in the style of a well-known author etc. [latin pasta *paste]

تایپ سوئدی به فارسی