برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپ فارسی به ژاپنی

Words of the Day
Exquisite adj. 1 extremely beautiful or delicate. 2 keenly felt (exquisite pleasure). 3 highly sensitive (exquisite taste). exquisitely adv. [latin exquiro -quisit- seek out]F2 abbr. (also f.) 1 fahrenheit. 2 farad(s). 3 fine (pencil-lead). تایپ فارسی به ژاپنی Fa var. Of *fah.Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Fabric n. 1 woven material; cloth. 2 walls, floor, and roof of a building. 3 essential structure. [latin faber metal-worker]Face �n. 1 front of the head from forehead to chin. 2 facial expression. 3 coolness, effrontery. 4 surface, esp.: a the side of a mountain etc. (north face). B = *coalface. C geom. Each surface of a solid. D the fa�ade of a building. E the dial of a clock etc. 5 functional side of a tool etc. 6 = *typeface. 7 aspect (unacceptable face of capitalism). �v. (-cing) 1 look or be positioned towards or in a certain direction. 2 be opposite. 3 meet resolutely. 4 confront (faces us with a problem). 5 a coat the surface of (a thing). B put a facing on (a garment). face the music colloq. Take unpleasant consequences without flinching. Face up to accept bravely. Have the face be shameless enough. In face (or the face) of despite. Lose face be humiliated. On the face of it apparently. Put a bold (or brave) face on it accept difficulty etc. Cheerfully. Save face avoid humiliation. Set one's face against oppose stubbornly. To a person's face openly in a person's presence. [latin facies]Face-lift n. 1 (also face-lifting) cosmetic surgery to remove wrinkles etc. 2 improvement to appearance, efficiency, etc.Facetious adj. Intending or intended to be amusing, esp. Inappropriately. facetiously adv. [latin facetia jest]Facial �adj. Of or for the face. �n. Beauty treatment for the face. facially adv.Erg n. Unit of work or energy. [greek ergon work]Eradicate v. (-ting) root out; destroy completely. eradicable adj. Eradication n. Eradicator n. [latin radix -icis root]F2 abbr. (also f.) 1 fahrenheit. 2 farad(s). 3 fine (pencil-lead).Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Fabric n. 1 woven material; cloth. 2 walls, floor, and roof of a building. 3 essential structure. [latin faber metal-worker]

تایپ فارسی به ژاپنی