برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپ فیلیپینی به فارسی

Words of the Day
Usage continual is often confused with continuous. Continual is used of something that happens very frequently (e.g. There were continual interruptions), while continuous is used of something that happens without a pause (e.g. Continuous rain all day).Continuation n. 1 continuing or being continued. 2 part that continues something else. تایپ فیلیپینی به فارسی Continuity n. (pl. -ies) 1 state of being continuous. 2 a logical sequence. 3 detailed scenario of a film or broadcast. 4 linking of broadcast items.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Continuous adj. Uninterrupted, connected throughout in space or time. continuously adv. [latin: related to *contain]Continuous assessment n. Evaluation of a pupil's progress throughout a course of study.Contort v. Twist or force out of its normal shape. contortion n. [latin torqueo tort- twist]Contour �n. 1 outline. 2 (in full contour line) line on a map joining points of equal altitude. �v. Mark with contour lines. [italian contornare draw in outline]Contra- comb. Form against, opposite. [latin]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Continuation n. 1 continuing or being continued. 2 part that continues something else.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Continuous adj. Uninterrupted, connected throughout in space or time. continuously adv. [latin: related to *contain]

تایپ فیلیپینی به فارسی