برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپ یونانی

Words of the Day
Leaden adj. 1 of or like lead. 2 heavy or slow. 3 lead-coloured.Leading article n. Newspaper article giving editorial opinion. تایپ یونانی Leaf �n. (pl. Leaves) 1 each of several flattened usu. Green structures of a plant, growing usu. On the side of a stem. 2 a foliage regarded collectively. B state of bearing leaves (tree in leaf). 3 single thickness of paper. 4 very thin sheet of metal etc. 5 hinged part, extra section, or flap of a table etc. �v. 1 put forth leaves. 2 (foll. By through) turn over the pages of (a book etc.). leafage n. Leafy adj. (-ier, -iest). [old english]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Leak �n. 1 a hole through which matter passes accidentally in or out. B matter passing through thus. C act of passing through thus. 2 a similar escape of electrical charge. B charge that escapes. 3 disclosure of secret information. �v. 1 a pass through a leak. B lose or admit through a leak. 2 disclose (secret information). 3 (often foll. By out) become known. have (or take) a leak slang urinate. leaky adj. (-ier, -iest). [low german or dutch]Leap �v. (past and past part. Leaped or leapt) jump or spring forcefully. �n. Forceful jump. by leaps and bounds with startlingly rapid progress. Leap in the dark daring step or enterprise. [old english]Lease �n. Contract by which the owner of property allows another to use it for a specified time, usu. In return for payment. �v. (-sing) grant or take on lease. new lease of (us on) life improved prospect of living, or of use after repair. [anglo-french lesser let, from latin laxo loosen]Leatherback n. Large marine turtle with a leathery shell.Leaved adj. Having a leaf or leaves, esp. (in comb.) Of a specified kind or number (four-leaved clover).Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Leading article n. Newspaper article giving editorial opinion.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Leak �n. 1 a hole through which matter passes accidentally in or out. B matter passing through thus. C act of passing through thus. 2 a similar escape of electrical charge. B charge that escapes. 3 disclosure of secret information. �v. 1 a pass through a leak. B lose or admit through a leak. 2 disclose (secret information). 3 (often foll. By out) become known. have (or take) a leak slang urinate. leaky adj. (-ier, -iest). [low german or dutch]

تایپ یونانی