برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه بروشور اسلواکی به فارسی

Words of the Day
Sundew n. Small insect-consuming bog-plant.Sunlit adj. Illuminated by sunlight. ترجمه بروشور اسلواکی به فارسی Suntrap n. Sunny, esp. Sheltered, place.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Supercharge v. (-ging) 1 (usu. Foll. By with) charge (the atmosphere etc.) With energy, emotion, etc. 2 use a supercharger on.Superglue n. Exceptionally strong glue.Supernumerary �adj. 1 in excess of the normal number; extra. 2 engaged for extra work. 3 (of an actor) appearing on stage but not speaking. �n. (pl. -ies) supernumerary person or thing. [latin: related to *number]Supervene v. (-ning) formal occur as an interruption or change. supervention n. [latin supervenio]Support �v. 1 carry all or part of the weight of; keep from falling, sinking, or failing. 2 provide for (a family etc.). 3 strengthen, encourage. 4 bear out; tend to substantiate. 5 give help or approval to (a person, team, sport, etc.); further (a cause etc.). 6 speak in favour of (a resolution etc.). 7 (also absol.) Take a secondary part to (a principal actor etc.); perform a secondary act to (the main act) at a pop concert etc. �n. 1 supporting or being supported. 2 person or thing that supports. 3 secondary act at a pop concert etc. in support of so as to support. [latin porto carry]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Sunlit adj. Illuminated by sunlight.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Supercharge v. (-ging) 1 (usu. Foll. By with) charge (the atmosphere etc.) With energy, emotion, etc. 2 use a supercharger on.

ترجمه بروشور اسلواکی به فارسی