برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه بروشور فارسی به ازبکی

Words of the Day
Crimplene n. Propr. Synthetic crease-resistant fabric.Cringe v. (-ging) 1 shrink in fear; cower. 2 (often foll. By to) behave obsequiously. [related to *crank] ترجمه بروشور فارسی به ازبکی Crinkle-cut adj. (of vegetables) with wavy edges.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Cripple �n. Permanently lame person. �v. (-ling) 1 make a cripple of; lame. 2 disable, weaken, or damage seriously (crippled by strikes). [old english]Crisp �adj. 1 hard but brittle. 2 a (of air) bracing. B (of style or manner) lively, brisk and decisive. C (of features etc.) Neat, clear-cut. D (of paper) stiff and crackling. E (of hair) closely curling. �n. (in full potato crisp) potato sliced thinly, fried, and sold in packets. �v. Make or become crisp. crisply adv. Crispness n. [latin crispus curled]Crispy adj. (-ier, -iest) crisp. crispiness n.Criterion n. (pl. -ria) principle or standard of judgement. [greek, = means of judging]Critic n. 1 person who criticizes. 2 person who reviews literary, artistic, etc. Works. [latin criticus from greek krites judge]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Cringe v. (-ging) 1 shrink in fear; cower. 2 (often foll. By to) behave obsequiously. [related to *crank]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Cripple �n. Permanently lame person. �v. (-ling) 1 make a cripple of; lame. 2 disable, weaken, or damage seriously (crippled by strikes). [old english]

ترجمه بروشور فارسی به ازبکی