برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه بروشور فارسی به قزاقی

Words of the Day
Blouson n. Short blouse-shaped jacket. [french]Blow1 �v. (past blew; past part. Blown) 1 direct a current of air (at) esp. From the mouth. 2 drive or be driven by blowing (blew the door open). 3 (esp. Of the wind) move rapidly. 4 expel by breathing (blew smoke). 5 sound or be sounded by blowing. 6 (past part. Blowed) slang (esp. In imper.) Curse, confound (i'm blowed if i know; blow it!). 7 clear (the nose) by blowing. 8 puff, pant. 9 slang depart suddenly (from). 10 shatter etc. By an explosion. 11 make or shape (glass or a bubble) by blowing. 12 a melt from overloading (the fuse has blown). B break or burst suddenly. 13 (of a whale) eject air and water. 14 break into with explosives. 15 slang a squander (blew �20). B bungle (an opportunity etc.). C reveal (a secret etc.). �n. 1 act of blowing. 2 a gust of wind or air. B exposure to fresh air. be blowed if one will colloq. Be unwilling to. Blow a gasket slang lose one's temper. Blow hot and cold colloq. Vacillate. Blow in 1 break inwards by an explosion. 2 colloq. Arrive unexpectedly. Blow a person's mind slang cause to have hallucinations etc.; astound. Blow off 1 escape or allow (steam etc.) To escape forcibly. 2 slang break wind noisily. Blow out 1 extinguish by blowing. 2 send outwards by an explosion. Blow over (of trouble etc.) Fade away. Blow one's top colloq. Explode in rage. Blow up 1 explode. 2 colloq. Rebuke strongly. 3 inflate (a tyre etc.). 4 colloq. A enlarge (a photograph). B exaggerate. 5 colloq. Arise, happen. 6 colloq. Lose one's temper. [old english] ترجمه بروشور فارسی به قزاقی Blow2 n. 1 hard stroke with a hand or weapon. 2 sudden shock or misfortune. [origin unknown]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Blow-by-blow attrib. Adj. (of a narrative etc.) Detailed.Blow-dry �v. Arrange (the hair) while drying it. �n. Act of doing this.Blower n. 1 device for blowing. 2 colloq. Telephone.Blowfly n. Bluebottle.Blow-hole n. 1 nostril of a whale. 2 hole (esp. In ice) for breathing or fishing through. 3 vent for air, smoke, etc.Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Blow1 �v. (past blew; past part. Blown) 1 direct a current of air (at) esp. From the mouth. 2 drive or be driven by blowing (blew the door open). 3 (esp. Of the wind) move rapidly. 4 expel by breathing (blew smoke). 5 sound or be sounded by blowing. 6 (past part. Blowed) slang (esp. In imper.) Curse, confound (i'm blowed if i know; blow it!). 7 clear (the nose) by blowing. 8 puff, pant. 9 slang depart suddenly (from). 10 shatter etc. By an explosion. 11 make or shape (glass or a bubble) by blowing. 12 a melt from overloading (the fuse has blown). B break or burst suddenly. 13 (of a whale) eject air and water. 14 break into with explosives. 15 slang a squander (blew �20). B bungle (an opportunity etc.). C reveal (a secret etc.). �n. 1 act of blowing. 2 a gust of wind or air. B exposure to fresh air. be blowed if one will colloq. Be unwilling to. Blow a gasket slang lose one's temper. Blow hot and cold colloq. Vacillate. Blow in 1 break inwards by an explosion. 2 colloq. Arrive unexpectedly. Blow a person's mind slang cause to have hallucinations etc.; astound. Blow off 1 escape or allow (steam etc.) To escape forcibly. 2 slang break wind noisily. Blow out 1 extinguish by blowing. 2 send outwards by an explosion. Blow over (of trouble etc.) Fade away. Blow one's top colloq. Explode in rage. Blow up 1 explode. 2 colloq. Rebuke strongly. 3 inflate (a tyre etc.). 4 colloq. A enlarge (a photograph). B exaggerate. 5 colloq. Arise, happen. 6 colloq. Lose one's temper. [old english]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Blow-by-blow attrib. Adj. (of a narrative etc.) Detailed.

ترجمه بروشور فارسی به قزاقی