برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه بروشور پشتو به فارسی

Words of the Day
Swollen past part. Of *swell.Sworn past part. Of *swear. �attrib. Adj. Bound (as) by an oath (sworn enemies). ترجمه بروشور پشتو به فارسی Syllabus n. (pl. -buses or -bi) programme or outline of a course of study, teaching, etc. [misreading of greek sittuba label]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sympathetic adj. 1 of or expressing sympathy. 2 pleasant, likeable. 3 (foll. By to) favouring (a proposal etc.). sympathetically adv.Synchromesh n. (often attrib.) System of gear-changing, esp. In vehicles, in which the gearwheels revolve at the same speed during engagement. [abbreviation of synchronized mesh]Syndrome n. 1 group of concurrent symptoms of a disease. 2 characteristic combination of opinions, emotions, behaviour, etc. [greek sundrome running together]Synthesize v. (also -ise) (-zing or -sing) make a synthesis of.Systemic adj. 1 physiol. Of the whole body. 2 (of an insecticide etc.) Entering the plant via the roots or shoots and freely transported within its tissues. systemically adv.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Sworn past part. Of *swear. �attrib. Adj. Bound (as) by an oath (sworn enemies).Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sympathetic adj. 1 of or expressing sympathy. 2 pleasant, likeable. 3 (foll. By to) favouring (a proposal etc.). sympathetically adv.

ترجمه بروشور پشتو به فارسی