برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه حقوقی ازبکی به فارسی

Words of the Day
March past �n. Marching of troops past a saluting-point at a review. �v. (of troops) carry out a march past.Marge n. Colloq. Margarine. [abbreviation] ترجمه حقوقی ازبکی به فارسی Marguerite n. Ox-eye daisy. [latin margarita pearl]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Marinate v. (-ting) = *marinade. marination n. [french: related to *marine]Mark1 �n. 1 spot, sign, stain, scar, etc., on a surface etc. 2 (esp. In comb.) A written or printed symbol (question mark). B number or letter denoting proficiency, conduct, etc. (black mark; 46 marks out of 50). 3 (usu. Foll. By of) sign of quality, character, feeling, etc. (mark of respect). 4 a sign, seal, etc., of identification. B cross etc. Made as a signature by an illiterate person. 5 lasting effect (war left its mark). 6 a target etc. (missed the mark). B standard, norm (his work falls below the mark). 7 line etc. Indicating a position. 8 (usu. Mark) (followed by a numeral) particular design, model, etc., of a car, aircraft, etc. (mark 2 ford granada). 9 runner's starting-point in a race. �v. 1 a make a mark on. B mark with initials, name, etc. To identify etc. 2 correct and assess (a student's work etc.). 3 attach a price to (marked the doll at �5). 4 notice or observe (marked his agitation). 5 a characterize (day was marked by storms). B acknowledge, celebrate (marked the occasion with a toast). 6 name or indicate on a map etc. (the pub isn't marked). 7 keep close to (an opponent in sport) to hinder him. 8 (as marked adj.) Have natural marks (is marked with dark spots). beside (or off or wide of) the mark 1 irrelevant. 2 not accurate. Make one's mark attain distinction; make an impression. One's mark colloq. Opponent, object, etc., of one's own size etc. (the little one's more my mark). Mark down 1 reduce the price of (goods etc.). 2 make a written note of. 3 reduce the examination marks of. Mark off separate by a boundary etc. Mark out 1 plan (a course of action etc.). 2 destine (marked out for success). 3 trace out (boundaries etc.). Mark time 1 march on the spot without moving forward. 2 act routinely while awaiting an opportunity to advance. Mark up 1 add a proportion to the price of (goods etc.) For profit. 2 mark or correct (text etc.). Off the mark 1 having made a start. 2 = beside the mark. On the mark ready to start. On your mark (or marks) get ready to start (esp. A race). Up to the mark normal (esp. Of health). [old english]Marketable adj. Able or fit to be sold. marketability n.Market town n. Town where a market is held.Marlinspike n. Pointed iron tool used to separate strands of rope etc. [marling from dutch marlen from marren bind]Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Marge n. Colloq. Margarine. [abbreviation]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Marinate v. (-ting) = *marinade. marination n. [french: related to *marine]

ترجمه حقوقی ازبکی به فارسی