برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه حقوقی عبری

Words of the Day
Spit1 �v. (-tt-; past and past part. Spat or spit) 1 a (also absol.) Eject (esp. Saliva) from the mouth. B do this in contempt or anger. 2 utter vehemently. 3 (of a fire, gun, etc.) Throw out with an explosion. 4 (of rain) fall lightly. 5 make a spitting noise. �n. 1 spittle. 2 act of spitting. spit it out colloq. Say it quickly and concisely. [old english]Splash �v. 1 scatter or cause (liquid) to scatter in drops. 2 wet with spattered liquid etc. 3 a (usu. Foll. By across, along, about, etc.) Move while spattering liquid etc. B jump or fall into water etc. With a splash. 4 display (news) prominently. 5 decorate with scattered colour. 6 spend (money) ostentatiously. �n. 1 act or noise of splashing. 2 quantity of liquid splashed. 3 mark etc. Made by splashing. 4 prominent news feature, display, etc. 5 patch of colour. 6 colloq. Small quantity of soda water etc. (in drink). make a splash attract attention. Splash out colloq. Spend money freely. splashy adj. (-ier, -iest). [imitative] ترجمه حقوقی عبری Splenetic adj. Bad-tempered; peevish. splenetically adv. [latin: related to *spleen]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Split-screen n. Screen on which two or more separate images are displayed.Spoke1 n. Each of the rods running from the hub to the rim of a wheel. put a spoke in a person's wheel thwart or hinder a person. spoked adj. [old english]Sponger n. Parasitic person.Spoonerism n. (usu. Accidental) transposition of the initial letters etc. Of two or more words. [spooner, name of a scholar]Sportsman n. (fem. Sportswoman) 1 person who takes part in sport, esp. Professionally. 2 fair and generous person. sportsmanlike adj. Sportsmanship n.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Splash �v. 1 scatter or cause (liquid) to scatter in drops. 2 wet with spattered liquid etc. 3 a (usu. Foll. By across, along, about, etc.) Move while spattering liquid etc. B jump or fall into water etc. With a splash. 4 display (news) prominently. 5 decorate with scattered colour. 6 spend (money) ostentatiously. �n. 1 act or noise of splashing. 2 quantity of liquid splashed. 3 mark etc. Made by splashing. 4 prominent news feature, display, etc. 5 patch of colour. 6 colloq. Small quantity of soda water etc. (in drink). make a splash attract attention. Splash out colloq. Spend money freely. splashy adj. (-ier, -iest). [imitative]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Split-screen n. Screen on which two or more separate images are displayed.

ترجمه حقوقی عبری