برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه حقوقی فارسی به ترکی آذری

Words of the Day
Let-up n. Colloq. 1 reduction in intensity. 2 relaxation of effort.Levee n. Us 1 embankment against river floods. 2 natural embankment built up by a river. 3 landing-place. [french lev�e past part. Of lever raise: related to *levy] ترجمه حقوقی فارسی به ترکی آذری Lever �n. 1 bar resting on a pivot, used to prise. 2 bar pivoted about a fulcrum (fixed point) which can be acted upon by a force (effort) in order to move a load. 3 projecting handle moved to operate a mechanism. 4 means of exerting moral pressure. �v. 1 use a lever. 2 (often foll. By away, out, up, etc.) Lift, move, etc. With a lever. [latin levo raise]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Levitate v. (-ting) 1 rise and float in the air (esp. With reference to spiritualism). 2 cause to do this. levitation n. [latin levis light, after *gravitate]Leyden jar n. Early capacitor consisting of a glass jar with layers of metal foil on the outside and inside. [leyden (now leiden) in holland]Liaison n. 1 communication or cooperation. 2 illicit sexual relationship. [french lier bind: see *liable]Liberal �adj. 1 abundant, ample. 2 giving freely, generous. 3 open-minded. 4 not strict or rigorous. 5 for the general broadening of the mind (liberal studies). 6 a favouring moderate political and social reform. B (liberal) of or characteristic of liberals. �n. 1 person of liberal views. 2 (liberal) supporter or member of a liberal party. liberalism n. Liberality n. Liberally adv. [latin liber free]Liberty n. (pl. -ies) 1 freedom from captivity etc. 2 right or power to do as one pleases. 3 (usu. In pl.) Right or privilege granted by authority. at liberty 1 free. 2 (foll. By to + infin.) Permitted. Take liberties (often foll. By with) behave in an unduly familiar manner. [latin: related to *liberal]Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Levee n. Us 1 embankment against river floods. 2 natural embankment built up by a river. 3 landing-place. [french lev�e past part. Of lever raise: related to *levy]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Levitate v. (-ting) 1 rise and float in the air (esp. With reference to spiritualism). 2 cause to do this. levitation n. [latin levis light, after *gravitate]

ترجمه حقوقی فارسی به ترکی آذری