برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه حقوقی فارسی به نپالی

Words of the Day
Strap �n. 1 strip of leather etc., often with a buckle, for holding things together etc. 2 narrow strip of fabric worn over the shoulders as part of a garment. 3 loop for grasping to steady oneself in a moving vehicle. 4 (the strap) punishment by beating with a leather strap. �v. (-pp-) 1 (often foll. By down, up, etc.) Secure or bind with a strap. 2 beat with a strap. strapless adj. [dial., = *strop]Stratum n. (pl. Strata) 1 layer or set of layers of any deposited substance, esp. Of rock. 2 atmospheric layer. 3 social class. [latin sterno strew] ترجمه حقوقی فارسی به نپالی Streetcar n. Us tram.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stretcher n. 1 two poles with canvas etc. Between, for carrying a person in a lying position. 2 brick etc. Laid along the face of a wall.Strikebreaker n. Person working or employed in place of strikers.Strip1 �v. (-pp-) 1 (often foll. By of) remove the clothes or covering from. 2 (often foll. By off) undress oneself. 3 (often foll. By of) deprive (a person) of property or titles. 4 leave bare. 5 (often foll. By down) remove the accessory fittings of or take apart (a machine etc.). 6 damage the thread of (a screw) or the teeth of (a gearwheel). 7 remove (paint) or remove paint from (a surface) with solvent. 8 (often foll. By from) pull (a covering etc.) Off (stripped the masks from their faces). �n. 1 act of stripping, esp. In striptease. 2 colloq. Distinctive outfit worn by a sports team. [old english]Strive v. (-ving; past strove; past part. Striven) 1 try hard (strive to succeed). 2 (often foll. By with, against) struggle. [french estriver]Strong-minded adj. Determined.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Stratum n. (pl. Strata) 1 layer or set of layers of any deposited substance, esp. Of rock. 2 atmospheric layer. 3 social class. [latin sterno strew]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stretcher n. 1 two poles with canvas etc. Between, for carrying a person in a lying position. 2 brick etc. Laid along the face of a wall.

ترجمه حقوقی فارسی به نپالی