برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی

or hich reek ay oin piraea hest ravelling bbreviation n tc poiling nd egulating enses sp n ound udding ea State of the art �n. Current stage of esp. Technological development. �attrib. Adj. (usu. State-of-the-art) absolutely up-to-date (state-of-the-art weaponry).Spaceman n. (fem. Spacewoman) astronaut. ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی Spirogyra n. Freshwater alga containing spiral bands of chlorophyll. [greek speira coil, guros round]Spindle n. 1 slender rod or bar, often tapered, for twisting and winding thread. 2 pin or axis that revolves or on which something revolves. 3 turned piece of wood used as a banister, chair leg, etc. [old english: related to *spin]Spathe n. Large bract(s) enveloping a flower-cluster. [greek spathe broad blade]Stand �v. (past and past part. Stood) 1 have, take, or maintain an upright position, esp. On the feet or a base. 2 be situated (here once stood a village). 3 be of a specified height. 4 be in a specified state (stands accused; it stands as follows). 5 set in an upright or specified position (stood it against the wall). 6 a move to and remain in a specified position (stand aside). B take a specified attitude (stand aloof). 7 maintain a position; avoid falling, moving, or being moved. 8 assume a stationary position; cease to move. 9 remain valid or unaltered. 10 naut. Hold a specified course. 11 endure, tolerate. 12 provide at one's own expense (stood him a drink). 13 (often foll. By for) be a candidate (for office etc.) (stood for parliament). 14 act in a specified capacity (stood proxy). 15 undergo (trial). �n. 1 cessation from progress, stoppage. 2 a mil. Halt made to repel an attack. B resistance to attack or compulsion (esp. Make a stand). C cricket prolonged period at the wicket by two batsmen. 3 position taken up; attitude adopted. 4 rack, set of shelves, etc. For storage. 5 open-fronted stall or structure for a trader, exhibitor, etc. 6 standing-place for vehicles. 7 a raised structure to sit or stand on. B us witness-box. 8 each halt made for a performance on a tour. 9 group of growing plants (stand of trees). as it stands 1 in its present condition. 2 in the present circumstances. Stand by 1 stand nearby; look on without interfering. 2 uphold, support (a person). 3 adhere to (a promise etc.). 4 be ready for action. Stand a chance see *chance. Stand corrected accept correction. Stand down withdraw from a position or candidacy. Stand for 1 represent, signify, imply. 2 colloq. Endure, tolerate. Stand one's ground not yield. Stand in (usu. Foll. By for) deputize. Stand off 1 move or keep away. 2 temporarily dismiss (an employee). Stand on insist on, observe scrupulously. Stand on one's own feet (or own two feet) be self-reliant or independent. Stand out 1 be prominent or outstanding. 2 (usu. Foll. By against, for) persist in opposition or support. Stand to 1 mil. Stand ready for an attack. 2 abide by. 3 be likely or certain to. Stand to reason be obvious. Stand up 1 a rise to one's feet. B come to, remain in, or place in a standing position. 2 (of an argument etc.) Be valid. 3 colloq. Fail to keep an appointment with.Stringy adj. (-ier, -iest) like string, fibrous. stringiness n.Spaniel n. Dog of a breed with a long silky coat and drooping ears. [french espaigneul spanish (dog)]Status n. 1 rank, social position, relative importance. 2 superior social etc. Position. [latin: related to *stature]Splotch n. & v. = *splodge. splotchy adj. [origin uncertain]Statistics n.pl. 1 (usu. Treated as sing.) Science of collecting and analysing significant numerical data. 2 such analysed data. statistician n.Spaceman n. (fem. Spacewoman) astronaut.Spindle n. 1 slender rod or bar, often tapered, for twisting and winding thread. 2 pin or axis that revolves or on which something revolves. 3 turned piece of wood used as a banister, chair leg, etc. [old english: related to *spin]Spathe n. Large bract(s) enveloping a flower-cluster. [greek spathe broad blade]

ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی

 

ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی

نرخ ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, ترجمه رسمی ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, قیمت ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, تعرفه ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, دارالترجمه ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, آنلاین ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, وکالتنامه ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, پروانه ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, اساسنامه ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, روزنامه رسمی ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, لیست بیمه ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, سند ازدواج ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, سند طلاق ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, قرارداد ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, اجاره نامه ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, گواهی فوت ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی, ترجمه فوری ترجمه رسمی اشتغال به کار اسلواکی