برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی

ith nd sp f n utside olour and trand ay ooking ross-country or ne's raduated toried nd r reek wim erson our tellar Starveling n. Archaic starving person or animal.Spearwort n. Aquatic plant with narrow spear-shaped leaves and yellow flowers. ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی Speechless adj. Temporarily silent because of emotion etc.Sweetshop n. Confectioner's shop.Splice �v. (-cing) 1 join (ropes) by interweaving strands. 2 join (pieces of wood or tape etc.) By overlapping. 3 (esp. As spliced adj.) Colloq. Join in marriage. �n. Join made by splicing. splice the main brace naut. Hist. Slang issue an extra tot of rum. [probably dutch splissen]Stilt n. 1 either of a pair of poles with foot supports for walking at a distance above the ground. 2 each of a set of piles or posts supporting a building etc. [low german or dutch]Spoil �v. (past and past part. Spoilt or spoiled) 1 a make or become useless or unsatisfactory. B reduce the enjoyment etc. Of (the news spoiled his dinner). 2 make (esp. A child) unpleasant by over-indulgence. 3 (of food) go bad. 4 render (a ballot-paper) invalid by improper marking. �n. (usu. In pl.) 1 plunder, stolen goods. 2 profit or advantage from success or position. be spoiling for aggressively seek (a fight etc.). Spoilt for choice having so many choices that it is difficult to choose. [latin spolio]Subheading n. Subordinate heading or title.Stick1 n. 1 a short slender length of wood. B this as a support or weapon. 2 thin rod of wood etc. For a particular purpose (cocktail stick). 3 implement used to propel the ball in hockey or polo etc. 4 gear lever. 5 conductor's baton. 6 sticklike piece of celery, dynamite, etc. 7 (often prec. By the) punishment, esp. By beating. 8 colloq. Adverse criticism. 9 colloq. Piece of wood as part of a house or furniture. 10 colloq. Person, esp. When dull or unsociable. [old english]Teacher n. Person who teaches, esp. In a school.Stink �v. (past stank or stunk; past part. Stunk) 1 emit a strong offensive smell. 2 (often foll. By out) fill (a place) with a stink. 3 (foll. By out etc.) Drive (a person) out etc. By a stink. 4 colloq. Be or seem very unpleasant. �n. 1 strong or offensive smell. 2 colloq. Row or fuss. [old english]Spearwort n. Aquatic plant with narrow spear-shaped leaves and yellow flowers.Sweetshop n. Confectioner's shop.Splice �v. (-cing) 1 join (ropes) by interweaving strands. 2 join (pieces of wood or tape etc.) By overlapping. 3 (esp. As spliced adj.) Colloq. Join in marriage. �n. Join made by splicing. splice the main brace naut. Hist. Slang issue an extra tot of rum. [probably dutch splissen]

ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی

 

ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی

نرخ ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, ترجمه رسمی ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, قیمت ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, تعرفه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, دارالترجمه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, آنلاین ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, وکالتنامه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, پروانه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, اساسنامه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, روزنامه رسمی ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, لیست بیمه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, سند ازدواج ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, سند طلاق ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, قرارداد ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, اجاره نامه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, گواهی فوت ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی, ترجمه فوری ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دانمارکی به فارسی