برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی

rench edieval ausage orwards r ecret cenically ompressed s ock hin alty yes itle Sign �n. 1 thing indicating a quality, state, future event, etc. (sign of weakness). 2 mark, symbol, etc. 3 gesture or action conveying an order etc. 4 signboard; signpost. 5 each of the twelve divisions of the zodiac. �v. 1 a (also absol.) Write (one's name) on a document etc. As authorization. B sign (a document) as authorization. 2 communicate by gesture (signed to me to come). 3 engage or be engaged by signing a contract etc. (see also sign on, sign up). sign away relinquish (property etc.) By signing. Sign in 1 sign a register on arrival. 2 get (a person) admitted by signing a register. Sign off 1 end work, broadcasting, etc. 2 withdraw one's claim to unemployment benefit after finding work. Sign on 1 agree to a contract etc. 2 employ (a person). 3 register as unemployed. Sign out sign a register on departing. Sign up 1 engage (a person). 2 enlist in the armed forces. 3 enrol. [latin signum]Sabre n. (us saber) 1 curved cavalry sword. 2 light tapering fencing-sword. [french from german sabel] ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی Same �adj. 1 (often prec. By the) identical; not different (on the same bus). 2 unvarying (same old story). 3 (usu. Prec. By this, these, that, those) just mentioned (this same man later died). �pron. (prec. By the) 1 the same person or thing. 2 law or archaic the person or thing just mentioned. �adv. (usu. Prec. By the) similarly; in the same way (feel the same). all (or just) the same 1 nevertheless. 2 emphatically the same. At the same time 1 simultaneously. 2 notwithstanding. Be all (or just) the same to make no difference to. Same here colloq. The same applies to me. sameness n. [old norse]Seals of office n.pl. Seals held, esp. By the lord chancellor or a secretary of state.Saying n. Maxim, proverb, etc. go without saying be too obvious to need mention.Sash-weight n. Weight attached to each end of a window sash.Sc.d. Abbr. Doctor of science. [latin scientiae doctor]Second chamber n. Upper house of a parliament.Self-opinionated adj. Stubbornly adhering to one's opinions.School1 �n. 1 a educational institution for pupils up to 19 years of age, or (us) including college or university level. B (attrib.) Of or for use in school (school dinners). 2 a school buildings, pupils, staff, etc. B time of teaching; the teaching itself (no school today). 3 university department or faculty. 4 a group of similar artists etc., esp. Followers of an artist etc. B group of like-minded people (belongs to the old school). 5 group of card-players etc. 6 colloq. Instructive circumstances etc. (school of adversity). �v. 1 send to school; educate. 2 (often foll. By to) discipline, train, control. 3 (as schooled adj.) (foll. By in) educated or trained (schooled in humility). at (us in) school attending lessons etc. Go to school attend lessons. [greek skhole]Sandy adj. (-ier, -iest) 1 having much sand. 2 a (of hair) reddish. B sand-coloured. sandiness n.Sabre n. (us saber) 1 curved cavalry sword. 2 light tapering fencing-sword. [french from german sabel]Seals of office n.pl. Seals held, esp. By the lord chancellor or a secretary of state.Saying n. Maxim, proverb, etc. go without saying be too obvious to need mention.

ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی

 

ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی

نرخ ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, ترجمه رسمی ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, قیمت ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, تعرفه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, دارالترجمه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, آنلاین ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, وکالتنامه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, پروانه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, اساسنامه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, روزنامه رسمی ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, لیست بیمه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, سند ازدواج ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, سند طلاق ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, قرارداد ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, اجاره نامه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, گواهی فوت ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی, ترجمه فوری ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری فارسی به فرانسوی