برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی

lang f f p l erforming lub hortle lood ling or ransmit hing otato eevil r ielding n tudents mitative rchit ike Cut �v. (-tt-; past and past part. Cut) 1 (also absol.) Penetrate or wound with a sharp-edged instrument. 2 (often foll. By into) divide or be divided with a knife etc. 3 trim or detach by cutting. 4 (foll. By loose, open, etc.) Loosen etc. By cutting. 5 (esp. As cutting adj.) Wound (cutting remark). 6 (often foll. By down) reduce (wages, time, etc.) Or cease (services etc.). 7 a make (a coat, gem, key, record, etc.) By cutting. B make (a path, tunnel, etc.) By removing material. 8 perform, make (cut a caper; cut a sorry figure). 9 (also absol.) Cross, intersect. 10 (foll. By across, through, etc.) Traverse, esp. As a shorter way (cut across the grass). 11 a deliberately ignore (a person one knows). B renounce (a connection). 12 esp. Us deliberately miss (a class etc.). 13 cards a divide (a pack) into two parts. B do this to select a dealer etc. 14 a edit (film or tape). B (often in imper.) Stop filming or recording. C (foll. By to) go quickly to (another shot). 15 switch off (an engine etc.). 16 chop (a ball). �n. 1 cutting. 2 division or wound made by cutting. 3 stroke with a knife, sword, whip, etc. 4 a reduction (in wages etc.). B cessation (of power supply etc.). 5 removal of lines etc. From a play, film, etc. 6 wounding remark or act. 7 style of hair, garment, etc. Achieved by cutting. 8 particular piece of butchered meat. 9 colloq. Commission; share of profits. 10 stroke made by cutting. 11 deliberate ignoring of a person. 12 = *woodcut. a cut above colloq. Noticeably superior to. Be cut out (foll. By for, or to + infin.) Be suited. Cut across 1 transcend (normal limitations etc.). 2 see sense 10 of v. Cut and run slang run away. Cut back 1 reduce (expenditure etc.). 2 prune (a tree etc.). Cut both ways 1 serve both sides of an argument etc. 2 (of an action) have both good and bad effects. Cut a corner go across it. Cut corners do perfunctorily or incompletely, esp. To save time. Cut a dash make a brilliant show. Cut a person dead deliberately ignore (a person one knows). Cut down 1 a bring or throw down by cutting. B kill by sword or disease. 2 see sense 6 of v. 3 reduce the length of (cut down trousers to make shorts). 4 (often foll. By on) reduce consumption (cut down on beer). Cut a person down to size colloq. Deflate a person's pretensions. Cut in 1 interrupt. 2 pull in too closely in front of another vehicle. Cut it fine allow very little margin of time etc. Cut it out (usu. In imper.) Slang stop doing that. Cut one's losses abandon an unprofitable scheme. Cut no ice slang have no influence. Cut off 1 remove by cutting. 2 a (often in passive) bring to an abrupt end or (esp. Early) death. B intercept, interrupt. C disconnect (a person on the telephone). 3 a prevent from travelling. B (as cut off adj.) Isolated or remote. 4 disinherit. Cut out 1 remove from inside by cutting. 2 make by cutting from a larger whole. 3 omit. 4 colloq. Stop doing or using (something) (cut out chocolate). 5 (cause to) cease functioning (engine cut out). 6 outdo or supplant (a rival). Cut short interrupt; terminate. Cut one's teeth on acquire experience from.City n. (pl. -ies) 1 large town, strictly one created by charter and containing a cathedral. 2 (the city) a part of london governed by the lord mayor and corporation. B business part of this. C commercial circles. [latin civitas: related to *civic] ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی Clapped out adj. Slang worn out; exhausted.Coalfield n. Extensive area yielding coal.Clean �adj. 1 free from dirt or impurities, unsoiled. 2 clear; unused; pristine (clean air; clean page). 3 not obscene or indecent. 4 attentive to personal hygiene and cleanliness. 5 complete, clear-cut. 6 showing no record of crime, disease, etc. 7 fair (a clean fight). 8 streamlined; well-formed. 9 adroit, skilful. 10 (of a nuclear weapon) producing relatively little fallout. �adv. 1 completely, outright, simply. 2 in a clean manner. �v. Make or become clean. �n. Act or process of cleaning. clean out 1 clean thoroughly. 2 slang empty or deprive (esp. Of money). Clean up 1 a clear away (a mess). B (also absol.) Put (things) tidy. C make (oneself) clean. 2 restore order or morality to. 3 slang acquire as or make a profit. Come clean colloq. Confess fully. Make a clean breast of see *breast. [old english]Clearance n. 1 removal of obstructions etc. 2 space allowed for the passing of two objects or parts in machinery etc. 3 special authorization. 4 a clearing by customs. B certificate showing this. 5 clearing of cheques. 6 clearing out.Condolence n. (often in pl.) Expression of sympathy.Condom n. Contraceptive sheath worn by men. [origin unknown]Close2 �v. (-sing) 1 a shut. B block up. 2 bring or come to an end. 3 end the day's business. 4 bring or come closer or into contact. 5 make (an electric circuit etc.) Continuous. �n. Conclusion, end. close down (of a shop etc.) Discontinue business. Close in 1 enclose. 2 come nearer. 3 (of days) get successively shorter. Close up 1 (often foll. By to) move closer. 2 shut. 3 block up. 4 (of an aperture) grow smaller. [latin: related to *close1]Constancy n. Being unchanging and dependable; faithfulness. [latin: related to *constant]Cocoa n. 1 powder made from crushed cacao seeds, often with other ingredients. 2 drink made from this. [altered from *cacao]City n. (pl. -ies) 1 large town, strictly one created by charter and containing a cathedral. 2 (the city) a part of london governed by the lord mayor and corporation. B business part of this. C commercial circles. [latin civitas: related to *civic]Coalfield n. Extensive area yielding coal.Clean �adj. 1 free from dirt or impurities, unsoiled. 2 clear; unused; pristine (clean air; clean page). 3 not obscene or indecent. 4 attentive to personal hygiene and cleanliness. 5 complete, clear-cut. 6 showing no record of crime, disease, etc. 7 fair (a clean fight). 8 streamlined; well-formed. 9 adroit, skilful. 10 (of a nuclear weapon) producing relatively little fallout. �adv. 1 completely, outright, simply. 2 in a clean manner. �v. Make or become clean. �n. Act or process of cleaning. clean out 1 clean thoroughly. 2 slang empty or deprive (esp. Of money). Clean up 1 a clear away (a mess). B (also absol.) Put (things) tidy. C make (oneself) clean. 2 restore order or morality to. 3 slang acquire as or make a profit. Come clean colloq. Confess fully. Make a clean breast of see *breast. [old english]

ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی

 

ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی

نرخ ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, ترجمه رسمی ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, قیمت ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, تعرفه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, دارالترجمه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, آنلاین ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, وکالتنامه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, پروانه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, اساسنامه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, روزنامه رسمی ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, لیست بیمه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, سند ازدواج ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, سند طلاق ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, قرارداد ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, اجاره نامه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, گواهی فوت ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی, ترجمه فوری ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری پرتغالی به فارسی