برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی ارمنی به فارسی

Words of the Day
Custom n. 1 a usual behaviour. B particular established way of behaving. 2 law established usage having the force of law. 3 regular business dealings or customers. 4 (in pl.; also treated as sing.) A duty on imports and exports. B official department administering this. C area at a port, frontier, etc., dealing with customs etc. [latin consuetudo]Custom-built adj. (also custom-made) made to order.Custom-house n. Customs office at a port or frontier etc.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Cut �v. (-tt-; past and past part. Cut) 1 (also absol.) Penetrate or wound with a sharp-edged instrument. 2 (often foll. By into) divide or be divided with a knife etc. 3 trim or detach by cutting. 4 (foll. By loose, open, etc.) Loosen etc. By cutting. 5 (esp. As cutting adj.) Wound (cutting remark). 6 (often foll. By down) reduce (wages, time, etc.) Or cease (services etc.). 7 a make (a coat, gem, key, record, etc.) By cutting. B make (a path, tunnel, etc.) By removing material. 8 perform, make (cut a caper; cut a sorry figure). 9 (also absol.) Cross, intersect. 10 (foll. By across, through, etc.) Traverse, esp. As a shorter way (cut across the grass). 11 a deliberately ignore (a person one knows). B renounce (a connection). 12 esp. Us deliberately miss (a class etc.). 13 cards a divide (a pack) into two parts. B do this to select a dealer etc. 14 a edit (film or tape). B (often in imper.) Stop filming or recording. C (foll. By to) go quickly to (another shot). 15 switch off (an engine etc.). 16 chop (a ball). �n. 1 cutting. 2 division or wound made by cutting. 3 stroke with a knife, sword, whip, etc. 4 a reduction (in wages etc.). B cessation (of power supply etc.). 5 removal of lines etc. From a play, film, etc. 6 wounding remark or act. 7 style of hair, garment, etc. Achieved by cutting. 8 particular piece of butchered meat. 9 colloq. Commission; share of profits. 10 stroke made by cutting. 11 deliberate ignoring of a person. 12 = *woodcut. a cut above colloq. Noticeably superior to. Be cut out (foll. By for, or to + infin.) Be suited. Cut across 1 transcend (normal limitations etc.). 2 see sense 10 of v. Cut and run slang run away. Cut back 1 reduce (expenditure etc.). 2 prune (a tree etc.). Cut both ways 1 serve both sides of an argument etc. 2 (of an action) have both good and bad effects. Cut a corner go across it. Cut corners do perfunctorily or incompletely, esp. To save time. Cut a dash make a brilliant show. Cut a person dead deliberately ignore (a person one knows). Cut down 1 a bring or throw down by cutting. B kill by sword or disease. 2 see sense 6 of v. 3 reduce the length of (cut down trousers to make shorts). 4 (often foll. By on) reduce consumption (cut down on beer). Cut a person down to size colloq. Deflate a person's pretensions. Cut in 1 interrupt. 2 pull in too closely in front of another vehicle. Cut it fine allow very little margin of time etc. Cut it out (usu. In imper.) Slang stop doing that. Cut one's losses abandon an unprofitable scheme. Cut no ice slang have no influence. Cut off 1 remove by cutting. 2 a (often in passive) bring to an abrupt end or (esp. Early) death. B intercept, interrupt. C disconnect (a person on the telephone). 3 a prevent from travelling. B (as cut off adj.) Isolated or remote. 4 disinherit. Cut out 1 remove from inside by cutting. 2 make by cutting from a larger whole. 3 omit. 4 colloq. Stop doing or using (something) (cut out chocolate). 5 (cause to) cease functioning (engine cut out). 6 outdo or supplant (a rival). Cut short interrupt; terminate. Cut one's teeth on acquire experience from.Cut and thrust n. Lively argument etc.Cutaway attrib. Adj. (of a diagram etc.) With parts of the exterior left out to reveal the interior.Cute adj. Colloq. 1 esp. Us attractive, quaint. 2 clever, ingenious. cutely adv. Cuteness n. [shortening of *acute]Cuticle n. Dead skin at the base of a fingernail or toenail. [latin diminutive of cutis skin]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]