برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی عبری به فارسی

Words of the Day
Score �n. 1 a number of points, goals, runs, etc., made by a player or side in some games. B respective numbers of points etc. At the end of a game (score was five�nil). C act of gaining esp. A goal. 2 (pl. Same or -s) twenty or a set of twenty. 3 (in pl.) A great many (scores of people). 4 reason or motive (rejected on that score). 5 mus. A copy of a composition showing all the vocal and instrumental parts arranged one below the other. B music for a film or play, esp. For a musical. 6 notch, line, etc. Cut or scratched into a surface. 7 record of money owing. �v. (-ring) 1 a win or gain (a goal, points, success, etc.). B count for (points in a game etc.) (a boundary scores six). 2 a make a score in a game (failed to score). B keep score in a game. 3 mark with notches etc. 4 have an advantage (that is where he scores). 5 mus. (often foll. By for) orchestrate or arrange (a piece of music). 6 slang a obtain drugs illegally. B make a sexual conquest. keep score (or the score) register scores as they are made. Know the score colloq. Be aware of the essential facts. On that score so far as that is concerned. Score off (or score points off) colloq. Humiliate, esp. Verbally. Score out delete. scorer n. [old norse: related to *shear]Scotch v. 1 put an end to; frustrate. 2 archaic wound without killing. [origin unknown] ترجمه غیررسمی عبری به فارسی Scots pine n. (also scottish pine) a kind of pine tree.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Scouter n. Adult leader of scouts.Scrap2 colloq. �n. Fight or rough quarrel. �v. (-pp-) have a scrap. [perhaps from *scrape]Scratchy adj. (-ier, -iest) 1 tending to make scratches or a scratching noise. 2 causing itching. 3 (of a drawing etc.) Untidy, careless. scratchily adv. Scratchiness n.Screen test n. Audition for a part in a film.Scrimmage �n. Tussle; brawl. �v. (-ging) engage in this. [from *skirmish]Safe deposit n. Building containing strongrooms and safes for hire.Sacred cow n. Colloq. Traditionally hallowed idea or institution.Scotch v. 1 put an end to; frustrate. 2 archaic wound without killing. [origin unknown]Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Scouter n. Adult leader of scouts.

ترجمه غیررسمی عبری به فارسی