برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی فارسی

Words of the Day
Priceless adj. 1 invaluable. 2 colloq. Very amusing or absurd.Pride �n. 1 a elation or satisfaction at one's achievements, qualities, possessions, etc. B object of this feeling; the flower or best. 2 high or overbearing opinion of one's worth or importance. 3 (in full proper pride) proper sense of what befits one's position; self-respect. 4 group (of certain animals, esp. Lions). 5 best condition, prime. �v.refl. (-ding) (foll. By on, upon) be proud of. take pride (or a pride) in 1 be proud of. 2 maintain in good condition or appearance. [old english: related to *proud] ترجمه غیررسمی فارسی Prima facie �adv. At first sight. �adj. (of evidence) based on the first impression. [latin]Oxf. Abbr. Oxford.Primer1 n. Substance used to prime wood etc.Primrose path n. Pursuit of pleasure.Princess n. (as a title usu. Princess) 1 wife of a prince. 2 female member of a royal family other than a queen. [french: related to *prince]Print �v. 1 produce or cause (a book, picture, etc.) To be produced by applying inked types, blocks, or plates, to paper, etc. 2 express or publish in print. 3 a (often foll. By on, in) impress or stamp (a mark on a surface). B (often foll. By with) impress or stamp (a surface with a seal, die, etc.). 4 (often absol.) Write (letters) without joining them up. 5 (often foll. By off, out) produce (a photograph) from a negative. 6 (usu. Foll. By out) (of a computer etc.) Produce output in printed form.Prise v. (also prize) (-sing or -zing) force open or out by leverage. [french: related to *prize2]Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Pride �n. 1 a elation or satisfaction at one's achievements, qualities, possessions, etc. B object of this feeling; the flower or best. 2 high or overbearing opinion of one's worth or importance. 3 (in full proper pride) proper sense of what befits one's position; self-respect. 4 group (of certain animals, esp. Lions). 5 best condition, prime. �v.refl. (-ding) (foll. By on, upon) be proud of. take pride (or a pride) in 1 be proud of. 2 maintain in good condition or appearance. [old english: related to *proud]Oxf. Abbr. Oxford.Primer1 n. Substance used to prime wood etc.

ترجمه غیررسمی فارسی