برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه غیررسمی فارسی به بلغاری

Words of the Day
Vista n. 1 long narrow view as between rows of trees. 2 mental view of a long series of events. [italian]Vitreous adj. Of or like glass. [latin vitrum glass] ترجمه غیررسمی فارسی به بلغاری Viviparous adj. Zool. Bringing forth young alive. [latin vivus alive, pario produce]Vestibule n. 1 hall or lobby of a building. 2 us enclosed space between railway-carriages. [latin]Vocation n. 1 a strong feeling of suitability for a particular career. B this regarded as a divine call to a career in the church. 2 employment, trade, profession. vocational adj. [latin voco call]Volatile adj. 1 changeable in mood; fickle. 2 (of trading conditions etc.) Unstable. 3 (of a political situation etc.) Likely to erupt in violence. 4 chem. Evaporating rapidly. volatility n. [latin volo fly]Volume n. 1 single book forming part or all of a work. 2 a solid content, bulk. B space occupied by a gas or liquid. C (foll. By of) amount or quantity. 3 strength of sound, loudness. 4 (foll. By of) a moving mass of water etc. B (usu. In pl.) Mass of smoke etc. [latin volumen: related to *voluble, ancient books being in roll form]Vote �n. 1 formal expression of choice or opinion by a ballot, show of hands, etc., in an election etc. 2 (usu. Prec. By the) right to vote, esp. In a state election. 3 opinion expressed by a vote (vote of no confidence). 4 votes given by or for a particular group (the welsh vote; the labour vote). �v. (-ting) 1 (often foll. By for, against) give a vote. 2 a enact or resolve by a majority of votes. B grant (a sum of money) by vote. 3 colloq. Pronounce by general consent. 4 (often foll. By that) suggest, urge. vote down defeat (a proposal etc.) In a vote. Vote in elect by voting. Vote off dismiss from (a committee etc.) By voting. Vote out dismiss from office etc. By voting. Vote with one's feet colloq. Indicate an opinion by one's presence or absence.Vso abbr. Voluntary service overseas.Vexation n. 1 vexing or being vexed. 2 annoying or distressing thing.Vertical �adj. 1 at right angles to a horizontal plane. 2 in a direction from top to bottom of a picture etc. 3 of or at the vertex. �n. Vertical line or plane. vertically adv. [latin: related to *vertex]Vitreous adj. Of or like glass. [latin vitrum glass]Vestibule n. 1 hall or lobby of a building. 2 us enclosed space between railway-carriages. [latin]Vocation n. 1 a strong feeling of suitability for a particular career. B this regarded as a divine call to a career in the church. 2 employment, trade, profession. vocational adj. [latin voco call]

ترجمه غیررسمی فارسی به بلغاری