برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه فارسی به چکی

Words of the Day
Centrifuge n. Rapidly rotating machine designed to separate liquids from solids etc.Centripetal adj. Moving or tending to move towards a centre. centripetally adv. [latin peto seek] ترجمه فارسی به چکی Centripetal force n. Force acting on a body causing it to move towards a centre.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Centrist n. Polit. Often derog. Person holding moderate views. centrism n.Centurion n. Commander of a century in the ancient roman army. [latin: related to *century]Century n. (pl. -ies) 1 a 100 years. B any century reckoned from the birth of christ (twentieth century = 1901�2000; fifth century bc = 500�401 bc). 2 score etc. Of 100 esp. By one batsman in cricket. 3 company in the ancient roman army, orig. Of 100 men. [latin centuria: related to *cent]Usage strictly speaking, since the first century ran from the year 1 to 100, the first year of a given century should be that ending in 01. However, in popular use this has been moved back a year, and so the twenty-first century will commonly be regarded as running from 2000�2099.Cephalic adj. Of or in the head. [greek kephale head]Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Centripetal adj. Moving or tending to move towards a centre. centripetally adv. [latin peto seek]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Centrist n. Polit. Often derog. Person holding moderate views. centrism n.

ترجمه فارسی به چکی