برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه مهندسی ایتالیایی به فارسی

Words of the Day
Henbane n. Poisonous hairy plant with an unpleasant smell.Henna �n. 1 tropical shrub. 2 reddish dye made from it and used to colour hair. �v. (hennaed, hennaing) dye with henna. [arabic] ترجمه مهندسی ایتالیایی به فارسی Hepatic adj. Of the liver. [greek hepar -atos liver]German measles n.pl. Disease like mild measles; rubella.Herald �n. 1 official messenger bringing news. 2 forerunner, harbinger. 3 a hist. Officer responsible for state ceremonial and etiquette. B official concerned with pedigrees and coats of arms. �v. Proclaim the approach of; usher in. heraldic adj. [french from germanic]Herbage n. Vegetation collectively, esp. As pasture.Herbivore n. Animal that feeds on plants. herbivorous adj. [latin voro devour]Here �adv. 1 in or at or to this place or position (come here; sit here). 2 indicating a person's presence or a thing offered (my son here will show you; here is your coat). 3 at this point in the argument, situation, etc. (here i have a question). �n.Hereby adv. By this means; as a result of this.Germinal adj. 1 of germs. 2 in the earliest stage of development. 3 productive of new ideas. germinally adv. [related to *germ]Germander n. Plant of the mint family. [greek, = ground-oak]Henna �n. 1 tropical shrub. 2 reddish dye made from it and used to colour hair. �v. (hennaed, hennaing) dye with henna. [arabic]German measles n.pl. Disease like mild measles; rubella.Herald �n. 1 official messenger bringing news. 2 forerunner, harbinger. 3 a hist. Officer responsible for state ceremonial and etiquette. B official concerned with pedigrees and coats of arms. �v. Proclaim the approach of; usher in. heraldic adj. [french from germanic]

ترجمه مهندسی ایتالیایی به فارسی