برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه مهندسی فارسی به قرقیزی

Words of the Day
Castrate v. (-ting) 1 remove the testicles of; geld. 2 deprive of vigour. castration n. [latin castro]Castrato n. (pl. -ti) hist. Castrated male soprano or alto singer. [italian: related to *castrate] ترجمه مهندسی فارسی به قرقیزی Casual �adj. 1 accidental; chance. 2 not regular or permanent (casual work). 3 a unconcerned. B careless; unthinking. 4 (of clothes) informal. �n. 1 casual worker. 2 (usu. In pl.) Casual clothes or shoes. casually adv. Casualness n. [french and latin: related to *case1]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Casualty n. (pl. -ies) 1 person killed or injured in a war or accident. 2 thing lost or destroyed. 3 = *casualty department. 4 accident, mishap. [medieval latin: related to *casual]Casualty department n. Part of a hospital where casualties are dealt with.Casuist n. 1 person who uses clever but false reasoning in matters of conscience etc. 2 sophist, quibbler. casuistic adj. Casuistry n. [latin: related to *case1]Cat n. 1 small soft-furred four-legged domesticated animal. 2 wild animal of the same family, e.g. Lion, tiger. 3 colloq. Malicious or spiteful woman. 4 = *cat-o'-nine-tails. the cat's whiskers colloq. Excellent person or thing. Let the cat out of the bag reveal a secret. Like a cat on hot bricks very agitated. Put (or set) the cat among the pigeons cause trouble. Rain cats and dogs rain hard. [latin cattus]Cata- prefix 1 down. 2 wrongly. [greek]Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Castrato n. (pl. -ti) hist. Castrated male soprano or alto singer. [italian: related to *castrate]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Casualty n. (pl. -ies) 1 person killed or injured in a war or accident. 2 thing lost or destroyed. 3 = *casualty department. 4 accident, mishap. [medieval latin: related to *casual]

ترجمه مهندسی فارسی به قرقیزی