برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه مهندسی فارسی به نپالی

Words of the Day
Subzero adj. (esp. Of temperature) lower than zero.Succulent �adj. 1 juicy; palatable. 2 bot. (of a plant, its leaves, or stems) thick and fleshy. �n. Bot. Succulent plant. succulence n. [latin succus juice] ترجمه مهندسی فارسی به نپالی Sudden adj. Done or occurring unexpectedly or abruptly. all of a sudden suddenly. suddenly adv. Suddenness n. [latin subitaneus]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sufficiency n. (pl. -ies) (often foll. By of) adequate amount.Sugar cane n. Tropical grass yielding sugar.Suit �n. 1 set of matching clothes, usu. A jacket and trousers or skirt. 2 (esp. In comb.) Clothes for a special purpose (swimsuit). 3 any of the four sets (spades, hearts, diamonds, clubs) making up a pack of cards. 4 lawsuit. 5 a petition, esp. To a person in authority. B archaic courting a woman (paid suit to her). �v. 1 go well with (a person's appearance etc.). 2 (also absol.) Meet the demands or requirements of; satisfy; agree with. 3 make fitting; accommodate; adapt. 4 (as suited adj.) Appropriate; well-fitted (not suited to be a nurse). suit oneself do as one chooses. [anglo-french siute]Sulfuric adj. (brit. Sulphuric) chem. Containing sulphur with a valency of six.Sulphur dioxide n. Colourless pungent gas formed by burning sulphur in air and dissolving it in water.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Succulent �adj. 1 juicy; palatable. 2 bot. (of a plant, its leaves, or stems) thick and fleshy. �n. Bot. Succulent plant. succulence n. [latin succus juice]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sufficiency n. (pl. -ies) (often foll. By of) adequate amount.

ترجمه مهندسی فارسی به نپالی