برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه مهندسی فارسی به یونانی

Words of the Day
Superfine adj. Commerce of extra quality. [latin: related to *fine1]Supermarket n. Large self-service store selling food, household goods, etc. ترجمه مهندسی فارسی به یونانی Superstructure n. Structure built on top of another.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Supplicate v. (-ting) literary 1 petition humbly to (a person) or for (a thing). 2 (foll. By to, for) make a petition. supplicant adj. & n. Supplication n. Supplicatory adj. [latin supplico]Suppress v. 1 put an end to, esp. Forcibly. 2 prevent (information, feelings, a reaction, etc.) From being seen, heard, or known. 3 a partly or wholly eliminate (electrical interference etc.). B equip (a device) to reduce the interference caused by it. suppressible adj. Suppression n. Suppressor n. [latin: related to *press1]Surcharge �n. Additional charge or payment. �v. (-ging) exact a surcharge from. [french: related to *sur-1]Surfeit �n. 1 an excess, esp. In eating or drinking. 2 resulting fullness. �v. (-t-) 1 overfeed. 2 (foll. By with) (cause to) be wearied through excess. [french: related to *sur-1, *feat]Surplice n. Loose white vestment worn by clergy and choristers. [anglo-french surplis]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Supermarket n. Large self-service store selling food, household goods, etc.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Supplicate v. (-ting) literary 1 petition humbly to (a person) or for (a thing). 2 (foll. By to, for) make a petition. supplicant adj. & n. Supplication n. Supplicatory adj. [latin supplico]

ترجمه مهندسی فارسی به یونانی