برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه مهندسی فرانسوی به فارسی

Words of the Day
Specific �adj. 1 clearly defined (a specific purpose). 2 relating to a particular subject; peculiar. 3 exact, giving full details (was specific about his wishes). 4 archaic (of medicine etc.) Having a distinct effect in curing a certain disease. �n. 1 archaic specific medicine or remedy. 2 specific aspect or factor (discussed specifics; from the general to the specific). specifically adv. Specificity n. [latin: related to *species]Spectacles n.pl. Pair of lenses in a frame resting on the nose and ears, used to correct defective eyesight. ترجمه مهندسی فرانسوی به فارسی Speculate v. (-ting) 1 (usu. Foll. By on, upon, about) theorize, conjecture. 2 deal in a commodity or asset in the hope of profiting from fluctuating prices. speculation n. Speculative adj. Speculator n. [latin specula watch-tower, from specio look]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Speedometer n. Instrument on a vehicle indicating its speed.Spend v. (past and past part. Spent) 1 pay out (money). 2 a use or consume (time or energy). B use up (material etc.). 3 (as spent adj.) Having lost its original force or strength; exhausted. spend a penny colloq. Go to the lavatory. spender n. [latin: related to *expend]Spherical adj. 1 shaped like a sphere. 2 of spheres. spherically adv.Spiel n. Slang glib speech or story; sales pitch. [german, = game]Spinach n. Green vegetable with edible leaves. [french espinache]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Spectacles n.pl. Pair of lenses in a frame resting on the nose and ears, used to correct defective eyesight.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Speedometer n. Instrument on a vehicle indicating its speed.

ترجمه مهندسی فرانسوی به فارسی