برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه مهندسی هلندی به فارسی

Words of the Day
Scurrilous adj. Grossly or indecently abusive. scurrility n. (pl. -ies). Scurrilously adv. Scurrilousness n. [latin scurra buffoon]Sdlp abbr. (in n. Ireland) social democratic and labour party. ترجمه مهندسی هلندی به فارسی Sea change n. Notable or unexpected transformation.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Seal1 �n. 1 piece of stamped wax, lead, paper, etc., attached to a document or to a receptacle, envelope, etc., to guarantee authenticity or security. 2 engraved piece of metal etc. For stamping a design on a seal. 3 substance or device used to close a gap etc. 4 anything regarded as a confirmation or guarantee (seal of approval). 5 decorative adhesive stamp. �v. 1 close securely or hermetically. 2 stamp, fasten, or fix with a seal. 3 certify as correct with a seal or stamp. 4 (often foll. By up) confine securely. 5 settle or decide (their fate is sealed). 6 (foll. By off) prevent entry to or exit from (an area). set one's seal to (or on) authorize or confirm. [latin sigillum]Seaman n. 1 person whose work is at sea. 2 sailor, esp. One below the rank of officer.Search �v. 1 (also absol.) Look through or go over thoroughly to find something. 2 examine or feel over (a person) to find anything concealed. 3 probe (search one's conscience). 4 (foll. By for) look thoroughly in order to find. 5 (as searching adj.) (of an examination) thorough; keenly questioning (searching gaze). 6 (foll. By out) look for; seek out. �n. 1 act of searching. 2 investigation. in search of trying to find. Search me! Colloq. I do not know. searcher n. Searchingly adv. [anglo-french cerchier]Seaside n. Sea-coast, esp. As a holiday resort.Sea urchin n. Small marine animal with a spiny shell.Safe deposit n. Building containing strongrooms and safes for hire.Sacred cow n. Colloq. Traditionally hallowed idea or institution.Sdlp abbr. (in n. Ireland) social democratic and labour party.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Seal1 �n. 1 piece of stamped wax, lead, paper, etc., attached to a document or to a receptacle, envelope, etc., to guarantee authenticity or security. 2 engraved piece of metal etc. For stamping a design on a seal. 3 substance or device used to close a gap etc. 4 anything regarded as a confirmation or guarantee (seal of approval). 5 decorative adhesive stamp. �v. 1 close securely or hermetically. 2 stamp, fasten, or fix with a seal. 3 certify as correct with a seal or stamp. 4 (often foll. By up) confine securely. 5 settle or decide (their fate is sealed). 6 (foll. By off) prevent entry to or exit from (an area). set one's seal to (or on) authorize or confirm. [latin sigillum]

ترجمه مهندسی هلندی به فارسی