برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه مهندسی هندی به فارسی

Words of the Day
Last1 �adj. 1 after all others; coming at or belonging to the end. 2 most recent; next before a specified time (last christmas). 3 only remaining (last chance). 4 (prec. By the) least likely or suitable (the last person i'd want). 5 lowest in rank (last place). �adv. 1 after all others (esp. In comb.: last-mentioned). 2 on the most recent occasion (when did you last see him?). 3 lastly. �n. 1 person or thing that is last, last-mentioned, most recent, etc. 2 (prec. By the) last mention or sight etc. (shall never hear the last of it). 3 last performance of certain acts (breathed his last). 4 (prec. By the) the end; death (fighting to the last). at last (or long last) in the end; after much delay. [old english, = latest]Last name n. Surname. ترجمه مهندسی هندی به فارسی Latch �n. 1 bar with a catch and lever as a fastening for a gate etc. 2 spring-lock preventing a door from being opened from the outside without a key. �v. Fasten with a latch. latch on (often foll. By to) colloq. 1 attach oneself (to). 2 understand. On the latch fastened by the latch (sense 1) only. [old english]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Latent adj. Existing but not developed or manifest; concealed, dormant. latency n. [latin lateo be hidden]Lather �n. 1 froth produced by agitating soap etc. And water. 2 frothy sweat. 3 state of agitation. �v. 1 (of soap etc.) Form a lather. 2 cover with lather. 3 colloq. Thrash. [old english]Latitudinarian �adj. Liberal, esp. In religion. �n. Latitudinarian person.Lattice n. 1 structure of crossed laths or bars with spaces between, used as a screen, fence, etc. 2 regular periodic arrangement of atoms, ions, or molecules. latticed adj. [french lattis from latte *lath]Laudatory adj. Praising.Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Last name n. Surname.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Latent adj. Existing but not developed or manifest; concealed, dormant. latency n. [latin lateo be hidden]

ترجمه مهندسی هندی به فارسی