برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه کاتالوگ آلمانی به فارسی

Words of the Day
Attribute �v. (-ting) (usu. Foll. By to) 1 regard as belonging to, written or said by, etc. (a poem attributed to milton). 2 ascribe to (a cause) (delays attributed to snow). �n. 1 esp. Characteristic quality ascribed to a person or thing. 2 object symbolizing or appropriate to a person, office, or status. attributable adj. Attribution n. [latin tribuo allot]Attribute �v. (-ting) (usu. Foll. By to) 1 regard as belonging to, written or said by, etc. (a poem attributed to milton). 2 ascribe to (a cause) (delays attributed to snow). �n. 1 esp. Characteristic quality ascribed to a person or thing. 2 object symbolizing or appropriate to a person, office, or status. attributable adj. Attribution n. [latin tribuo allot] ترجمه کاتالوگ آلمانی به فارسی Attribute �v. (-ting) (usu. Foll. By to) 1 regard as belonging to, written or said by, etc. (a poem attributed to milton). 2 ascribe to (a cause) (delays attributed to snow). �n. 1 esp. Characteristic quality ascribed to a person or thing. 2 object symbolizing or appropriate to a person, office, or status. attributable adj. Attribution n. [latin tribuo allot]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Attribute �v. (-ting) (usu. Foll. By to) 1 regard as belonging to, written or said by, etc. (a poem attributed to milton). 2 ascribe to (a cause) (delays attributed to snow). �n. 1 esp. Characteristic quality ascribed to a person or thing. 2 object symbolizing or appropriate to a person, office, or status. attributable adj. Attribution n. [latin tribuo allot]Attribute �v. (-ting) (usu. Foll. By to) 1 regard as belonging to, written or said by, etc. (a poem attributed to milton). 2 ascribe to (a cause) (delays attributed to snow). �n. 1 esp. Characteristic quality ascribed to a person or thing. 2 object symbolizing or appropriate to a person, office, or status. attributable adj. Attribution n. [latin tribuo allot]Attribute �v. (-ting) (usu. Foll. By to) 1 regard as belonging to, written or said by, etc. (a poem attributed to milton). 2 ascribe to (a cause) (delays attributed to snow). �n. 1 esp. Characteristic quality ascribed to a person or thing. 2 object symbolizing or appropriate to a person, office, or status. attributable adj. Attribution n. [latin tribuo allot]Attribute �v. (-ting) (usu. Foll. By to) 1 regard as belonging to, written or said by, etc. (a poem attributed to milton). 2 ascribe to (a cause) (delays attributed to snow). �n. 1 esp. Characteristic quality ascribed to a person or thing. 2 object symbolizing or appropriate to a person, office, or status. attributable adj. Attribution n. [latin tribuo allot]Attribute �v. (-ting) (usu. Foll. By to) 1 regard as belonging to, written or said by, etc. (a poem attributed to milton). 2 ascribe to (a cause) (delays attributed to snow). �n. 1 esp. Characteristic quality ascribed to a person or thing. 2 object symbolizing or appropriate to a person, office, or status. attributable adj. Attribution n. [latin tribuo allot]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Attribute �v. (-ting) (usu. Foll. By to) 1 regard as belonging to, written or said by, etc. (a poem attributed to milton). 2 ascribe to (a cause) (delays attributed to snow). �n. 1 esp. Characteristic quality ascribed to a person or thing. 2 object symbolizing or appropriate to a person, office, or status. attributable adj. Attribution n. [latin tribuo allot]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Attribute �v. (-ting) (usu. Foll. By to) 1 regard as belonging to, written or said by, etc. (a poem attributed to milton). 2 ascribe to (a cause) (delays attributed to snow). �n. 1 esp. Characteristic quality ascribed to a person or thing. 2 object symbolizing or appropriate to a person, office, or status. attributable adj. Attribution n. [latin tribuo allot]

ترجمه کاتالوگ آلمانی به فارسی