برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه کاتالوگ بلغاری به فارسی

Words of the Day
Contemporaneous adj. (usu. Foll. By with) existing or occurring at the same time. contemporaneity n. [latin: related to *com-, tempus time]Contempt n. 1 feeling that a person or thing deserves scorn or extreme reproach. 2 condition of being held in contempt. 3 (in full contempt of court) disobedience to or disrespect for a court of law. [latin temno tempt- despise] ترجمه کاتالوگ بلغاری به فارسی Contemptuous adj. (often foll. By of) feeling or showing contempt. contemptuously adv.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Content1 �predic. Adj. 1 satisfied; adequately happy. 2 (foll. By to + infin.) Willing. �v. Make content; satisfy. �n. Contented state; satisfaction. to one's heart's content as much as one wishes. [latin: related to *contain]Contented adj. Showing or feeling content; happy, satisfied. contentedly adv. Contentedness n.Contentious adj. 1 quarrelsome. 2 likely to cause an argument.Contest �n. 1 contending; strife. 2 a competition. �v. 1 dispute (a decision etc.). 2 contend or compete for; compete in (an election). [latin testis witness]Context n. 1 parts that surround a word or passage and clarify its meaning. 2 relevant circumstances. in (or out of) context with (or without) the surrounding words or circumstances. contextual adj. Contextualize v. (also -ise) (-zing or -sing). [latin: related to *text]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Contempt n. 1 feeling that a person or thing deserves scorn or extreme reproach. 2 condition of being held in contempt. 3 (in full contempt of court) disobedience to or disrespect for a court of law. [latin temno tempt- despise]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Content1 �predic. Adj. 1 satisfied; adequately happy. 2 (foll. By to + infin.) Willing. �v. Make content; satisfy. �n. Contented state; satisfaction. to one's heart's content as much as one wishes. [latin: related to *contain]

ترجمه کاتالوگ بلغاری به فارسی