برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه کاتالوگ چکی به فارسی

Words of the Day
Colonize v. (also -ise) (-zing or -sing) 1 establish a colony in. 2 join a colony. colonization n.Colony n. (pl. -ies) 1 a settlement or settlers in a new country, fully or partly subject to the mother country. B their territory. 2 a people of one nationality, occupation, etc., esp. Forming a community in a city. B separate or segregated group (nudist colony). 3 group of animals, plants, etc., living close together. [latin colonia farm] ترجمه کاتالوگ چکی به فارسی Color (brit. Colour) �n. 1 sensation produced on the eye by rays of light when resolved as by a prism into different wavelengths. 2 one, or any mixture, of the constituents into which light can be separated as in a spectrum or rainbow, sometimes including (loosely) black and white. 3 colouring substance, esp. Paint. 4 use of all colours in photography etc. 5 a pigmentation of the skin, esp. When dark. B this as ground for discrimination. 6 ruddiness of complexion. 7 (in pl.) Appearance or aspect (saw them in their true colours). 8 (in pl.) A coloured ribbon or uniform etc. Worn to signify membership of a school, club, team, etc. B flag of a regiment or ship. 9 quality, mood, or variety in music, literature, etc. 10 show of reason; pretext (lend colour to; under colour of). �v. 1 apply colour to, esp. By painting, dyeing, etc. 2 influence. 3 misrepresent, exaggerate. 4 take on colour; blush. show one's true colours reveal one's true character or intentions. [latin color]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Coloration n. (also colouration) 1 appearance as regards colour. 2 act or mode of colouring. [latin: related to *colour]Colored (brit. Coloured) �adj. 1 having colour. 2 (coloured) often offens. A wholly or partly of non-white descent. B s.afr. Of mixed descent. �n. 1 (coloured) often offens. A coloured person.Colorful adj. (brit. Colour-) 1 full of colour; bright. 2 full of interest; vivid. colourfully adv.Colorless adj. (brit. Colour-) 1 without colour. 2 lacking character or interest.Colossus n. (pl. -ssi or -ssuses) 1 statue much bigger than life size. 2 gigantic or remarkable person etc. 3 imperial power personified. [latin from greek]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Colony n. (pl. -ies) 1 a settlement or settlers in a new country, fully or partly subject to the mother country. B their territory. 2 a people of one nationality, occupation, etc., esp. Forming a community in a city. B separate or segregated group (nudist colony). 3 group of animals, plants, etc., living close together. [latin colonia farm]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Coloration n. (also colouration) 1 appearance as regards colour. 2 act or mode of colouring. [latin: related to *colour]

ترجمه کاتالوگ چکی به فارسی