برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

دارالترجمه غیررسمی عبری

Words of the Day
Subdivide v. (-ding) divide again after a first division. subdivision n.Subjunctive gram. �adj. (of a mood) expressing what is imagined, wished, or possible (e.g. If i were you; be that as it may). �n. This mood or form. [latin: related to *subjoin] دارالترجمه غیررسمی عبری Submission n. 1 a submitting or being submitted. B thing submitted. 2 submissiveness. [latin submissio: related to *submit]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Subscribe v. (-bing) 1 (usu. Foll. By to, for) a pay (a specified sum), esp. Regularly, for membership of an organization, receipt of a publication, etc. B contribute money to a fund, for a cause, etc. 2 (usu. Foll. By to) agree with an opinion etc. (i subscribe to that). subscribe to arrange to receive (a periodical etc.) Regularly. [latin scribo script- write]Subsidy n. (pl. -ies) 1 money granted esp. By the state to keep down the price of commodities etc. 2 any monetary grant. [latin subsidium help]Substratum n. (pl. -ta) underlying layer or substance.Subtropics n.pl. Regions adjacent to the tropics. subtropical adj.Successful adj. Having success; prosperous. successfully adv.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Subjunctive gram. �adj. (of a mood) expressing what is imagined, wished, or possible (e.g. If i were you; be that as it may). �n. This mood or form. [latin: related to *subjoin]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Subscribe v. (-bing) 1 (usu. Foll. By to, for) a pay (a specified sum), esp. Regularly, for membership of an organization, receipt of a publication, etc. B contribute money to a fund, for a cause, etc. 2 (usu. Foll. By to) agree with an opinion etc. (i subscribe to that). subscribe to arrange to receive (a periodical etc.) Regularly. [latin scribo script- write]

دارالترجمه غیررسمی عبری