برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
دارالترجمه غیررسمی عربی

Words of the Day
Fill �v. 1 (often foll. By with) make or become full. 2 occupy completely; spread over or through. 3 block up (a cavity in a tooth); drill and put a filling into (a decayed tooth). 4 appoint a person to hold or (of a person) hold (a post). 5 hold (an office). 6 carry out or supply (an order, commission, etc.). 7 occupy (vacant time). 8 (of a sail) be distended by wind. 9 (usu. As filling adj.) (esp. Of food) satisfy, satiate. �n. 1 as much as one wants or can bear (eat your fill). 2 enough to fill something. fill the bill be suitable or adequate. Fill in 1 complete (a form, document, etc.). 2 a complete (a drawing etc.) Within an outline. B fill (an outline) in this way. 3 fill (a hole etc.) Completely. 4 (often foll. By for) act as a substitute. 5 occupy oneself during (spare time). 6 colloq. Inform (a person) more fully. 7 slang thrash, beat. Fill out 1 enlarge to the required size. 2 become enlarged or plump. 3 us fill in (a document etc.). Fill up 1 make or become completely full. 2 fill in (a document etc.). 3 fill the petrol tank of (a car etc.). [old english]Filling-station n. Garage selling petrol etc.Film-goer n. Person who frequents the cinema.Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Filmy adj. (-ier, -iest) 1 thin and translucent. 2 covered with or as with a film.Filter-paper n. Porous paper for filtering.Filthy lucre n. 1 dishonourable gain. 2 joc. Money.Final �adj. 1 situated at the end, coming last. 2 conclusive, decisive. �n. 1 last or deciding heat or game in sports etc. (cup final). 2 last daily edition of a newspaper. 3 (usu. In pl.) Examinations at the end of a degree course. finally adv. [latin finis end]Finalist n. Competitor in the final of a competition etc.Erg n. Unit of work or energy. [greek ergon work]Eradicate v. (-ting) root out; destroy completely. eradicable adj. Eradication n. Eradicator n. [latin radix -icis root]