برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
دارالترجمه غیررسمی فارسی به ژاپنی

Words of the Day
Catastrophe n. 1 great and usu. Sudden disaster. 2 denouement of a drama. catastrophic adj. Catastrophically adv. [greek strepho turn]Catatonia n. 1 schizophrenia with intervals of catalepsy and sometimes violence. 2 catalepsy. catatonic adj. & n. [greek: related to *cata-, *tone] دارالترجمه غیررسمی فارسی به ژاپنی Cat burglar n. Burglar who enters by climbing to an upper storey.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Catcall �n. Shrill whistle of disapproval. �v. Make a catcall.Catch �v. (past and past part. Caught) 1 capture in a trap, one's hands, etc. 2 detect or surprise (esp. A guilty person). 3 a intercept and hold (a moving thing) in the hands etc. B cricket dismiss (a batsman) by catching the ball before it reaches the ground. 4 a contract (a disease) from an infected person. B acquire (a quality etc.) From another. 5 a reach in time and board (a train, bus, etc.). B be in time to see etc. (a person or thing about to leave or finish). 6 apprehend with the senses or mind (esp. A thing occurring quickly or briefly). 7 (of an artist etc.) Reproduce faithfully. 8 a (cause to) become fixed, entangled, or checked. B (often foll. By on) hit, deal a blow to (caught his elbow on the table). 9 draw the attention of; captivate (caught his eye; caught her fancy). 10 begin to burn. 11 reach or overtake (a person etc. Ahead). 12 (foll. By at) try to grasp. �n. 1 a act of catching. B cricket etc. Chance or act of catching the ball. 2 a amount of a thing caught, esp. Of fish. B thing or person caught or worth catching, esp. In marriage. 3 a question, trick, etc., intended to deceive, incriminate, etc. B unexpected or hidden difficulty or disadvantage. 4 device for fastening a door or window etc. 5 mus. Round, esp. With words arranged to produce a humorous effect. catch fire see *fire. Catch hold of grasp, seize. Catch it slang be punished. Catch on colloq. 1 become popular. 2 understand what is meant. Catch out 1 detect in a mistake etc. 2 take unawares. 3 = sense 3b of v. Catch up 1 a (often foll. By with) reach a person etc. Ahead (caught us up; caught up with us). B (often foll. By with, on) make up arrears. 2 pick up hurriedly. 3 (often in passive) a involve; entangle (caught up in crime). B fasten up (hair caught up in a ribbon). [latin capto try to catch]Catch-all n. (often attrib.) Thing designed to be all-inclusive.Catch-as-catch-can n. Wrestling with few holds barred.Catching adj. (of a disease, practice, etc.) Infectious.Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Catatonia n. 1 schizophrenia with intervals of catalepsy and sometimes violence. 2 catalepsy. catatonic adj. & n. [greek: related to *cata-, *tone]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Catcall �n. Shrill whistle of disapproval. �v. Make a catcall.

دارالترجمه غیررسمی فارسی به ژاپنی