برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
دارلترجمه غیررسمی بلاروسی

Words of the Day
Foggy adj. (-ier, -iest) 1 full of fog. 2 of or like fog. 3 vague, indistinct. not have the foggiest colloq. Have no idea at all. fogginess n. [perhaps from fog long grass]Foible n. Minor weakness or idiosyncrasy. [french: related to *feeble] دارلترجمه غیررسمی بلاروسی Foist v. (foll. By on) force (a thing or oneself) on to an unwilling person. [dutch vuisten take in the hand]Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Folder n. Folding cover or holder for loose papers.Foliar feed n. Fertilizer supplied to the leaves of plants.Folk-dance n. Dance of popular origin.Folksy adj. (-ier, -iest) 1 of or like folk art, culture, etc. 2 friendly, unpretentious. folksiness n.Follow v. 1 (often foll. By after) go or come after (a person or thing ahead). 2 go along (a road etc.). 3 come after in order or time (dessert followed; proceed as follows). 4 take as a guide or leader. 5 conform to. 6 practise (a trade or profession). 7 undertake (a course of study etc.). 8 understand (a speaker, argument, etc.). 9 take an interest in (current affairs etc.). 10 (foll. By with) provide with a sequel or successor. 11 happen after something else; ensue. 12 a be necessarily true as a consequence. B (foll. By from) result. follow on 1 continue. 2 (of a cricket team) have to bat twice in succession. Follow out carry out (instructions etc.). Follow suit 1 play a card of the suit led. 2 conform to another's actions. Follow through 1 continue to a conclusion. 2 continue the movement of a stroke after hitting the ball. Follow up (foll. By with) 1 develop, supplement. 2 investigate further. [old english]Erg n. Unit of work or energy. [greek ergon work]Eradicate v. (-ting) root out; destroy completely. eradicable adj. Eradication n. Eradicator n. [latin radix -icis root]Foible n. Minor weakness or idiosyncrasy. [french: related to *feeble]Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Folder n. Folding cover or holder for loose papers.

دارلترجمه غیررسمی بلاروسی