برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
دارلترجمه غیررسمی ترکی استانبولی به فارسی

Words of the Day
Destiny n. (pl. -ies) 1 a fate. B this regarded as a power. 2 particular person's fate etc. [french from latin]Destroyer n. 1 person or thing that destroys. 2 fast armed warship escorting other ships. دارلترجمه غیررسمی ترکی استانبولی به فارسی Destruction n. 1 destroying or being destroyed. 2 cause of this. [latin: related to *destroy]D�butante n. (us debutante) (usu. Wealthy) young woman making her social d�but.Desultory adj. 1 constantly turning from one subject to another. 2 disconnected; unmethodical. desultorily adv. [latin desultorius superficial]Detail �n. 1 small particular; item. 2 a these collectively (eye for detail). B treatment of them (detail was unconvincing). 3 a minor decoration on a building etc. B small part of a picture etc. Shown alone. 4 small military detachment. �v. 1 give particulars of. 2 relate circumstantially. 3 assign for special duty. 4 (as detailed adj.) A (of a picture, story, etc.) Containing many details. B itemized (detailed list). in detail item by item, minutely. [french: related to *tail2]Detect v. 1 discover or perceive (detected a note of sarcasm). 2 (often foll. By in) discover (a criminal); solve (a crime). detectable adj. Detector n. [latin tego tect- cover]D�tente n. Easing of strained, esp. International, relations. [french, = relaxation]Deter v. (-rr-) (often foll. By from) discourage or prevent, esp. Through fear. determent n. [latin terreo frighten]Decade n. 1 period of ten years. 2 series or group of ten. [greek: related to *deca-]Debut n. (brit. D�but) first public appearance (as a performer etc.). [french]Destroyer n. 1 person or thing that destroys. 2 fast armed warship escorting other ships.D�butante n. (us debutante) (usu. Wealthy) young woman making her social d�but.Desultory adj. 1 constantly turning from one subject to another. 2 disconnected; unmethodical. desultorily adv. [latin desultorius superficial]

دارلترجمه غیررسمی ترکی استانبولی به فارسی