برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
دارلترجمه غیررسمی فارسی

Words of the Day
Horse �n. 1 a large four-legged mammal with flowing mane and tail, used for riding and to carry and pull loads. B adult male horse; stallion or gelding. C (collect.; as sing.) Cavalry. 2 vaulting-block. 3 supporting frame (clothes-horse). �v. (-sing) (foll. By around) fool about. from the horse's mouth colloq. (of information etc.) From the original or an authoritative source. [old english]Horseflesh n. 1 flesh of a horse, esp. As food. 2 horses collectively. دارلترجمه غیررسمی فارسی Horsepower n. (pl. Same) imperial unit of power (about 750 watts), esp. For measuring the power of an engine.Hob n. 1 flat heating surface with hotplates or burners, on a cooker or as a separate unit. 2 flat metal shelf at the side of a fireplace for heating a pan etc. [perhaps var. Of *hub]Horsewhip �n. Whip for driving horses. �v. (-pp-) beat with a horsewhip.Hosier n. Dealer in hosiery.Hospitalize v. (also -ise) (-zing or -sing) send or admit (a patient) to hospital. hospitalization n.Hosteling n. (brit. Hostelling) practice of staying in youth hostels. hosteller n.Hot �adj. (hotter, hottest) 1 having a high temperature. 2 causing a sensation of heat (hot flush). 3 (of pepper, spices, etc.) Pungent. 4 (of a person) feeling heat. 5 a ardent, passionate, excited. B (often foll. By for, on) eager, keen (in hot pursuit). C angry or upset. 6 (of news etc.) Fresh, recent. 7 hunting (of the scent) fresh, recent. 8 a (of a player, competitor, or feat) very skilful, formidable. B (foll. By on) knowledgeable about. 9 (esp. Of jazz) strongly rhythmical. 10 slang (of stolen goods) difficult to dispose of because identifiable. 11 slang radioactive. �v. (-tt-) (usu. Foll. By up) colloq. 1 make or become hot. 2 make or become more active, exciting, or dangerous. have the hots for slang be sexually attracted to. Hot under the collar angry, resentful, embarrassed. Like hot cakes see *cake. Make it (or things) hot for a person persecute a person. hotly adv. Hotness n. Hottish adj. [old english]Hobnob v. (-bb-) (usu. Foll. By with) mix socially or informally. [hab nab have or not have]Hoard �n. Stock or store (esp. Of money or food). �v. Amass and store. hoarder n. [old english]Horseflesh n. 1 flesh of a horse, esp. As food. 2 horses collectively.Hob n. 1 flat heating surface with hotplates or burners, on a cooker or as a separate unit. 2 flat metal shelf at the side of a fireplace for heating a pan etc. [perhaps var. Of *hub]Horsewhip �n. Whip for driving horses. �v. (-pp-) beat with a horsewhip.

دارلترجمه غیررسمی فارسی