برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
دارلترجمه غیررسمی فارسی به قرقیزی

Words of the Day
Straight �adj. 1 extending uniformly in the same direction; not bent or curved. 2 successive, uninterrupted (three straight wins). 3 ordered; level; tidy (put things straight). 4 honest, candid. 5 (of thinking etc.) Logical. 6 (of theatre, music, etc.) Serious, classical, not popular or comic. 7 a unmodified. B (of a drink) undiluted. 8 colloq. A (of a person etc.) Conventional, respectable. B heterosexual. 9 direct, undeviating. �n. 1 straight part, esp. The concluding stretch of a racetrack. 2 straight condition. 3 sequence of five cards in poker. 4 colloq. Conventional person; heterosexual. �adv. 1 in a straight line; direct. 2 in the right direction. 3 correctly. go straight (of a criminal) become honest. Straight away immediately. Straight off colloq. Without hesitation. straightish adj. Straightness n. [originally a past part. Of *stretch]Strainer n. Device for straining liquids etc. دارلترجمه غیررسمی فارسی به قرقیزی Strangulation n. 1 strangling or being strangled. 2 strangulating.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stratosphere n. Layer of atmosphere above the troposphere, extending to about 50 km from the earth's surface. stratospheric adj. [from *stratum]Street n. 1 a public road in a city, town, or village. B this with the houses etc. On each side. 2 people who live or work in a particular street. on the streets living by prostitution. Streets ahead (often foll. By of) colloq. Much superior (to). Up (or right up) one's street colloq. What one likes, knows about, etc. [old english]Stretch �v. 1 draw, be drawn, or be able to be drawn out in length or size. 2 make or become taut. 3 place or lie at full length or spread out. 4 (also absol.) A extend (a limb etc.). B thrust out one's limbs and tighten one's muscles after being relaxed. 5 have a specified length or extension; extend. 6 strain or exert extremely; exaggerate (stretch the truth). �n. 1 continuous extent, expanse, or period. 2 stretching or being stretched. 3 (attrib.) Elastic (stretch fabric). 4 colloq. Period of imprisonment etc. 5 us straight side of a racetrack. at a stretch in one period. Stretch one's legs exercise oneself by walking. Stretch out 1 extend (a limb etc.). 2 last; prolong. Stretch a point agree to something not normally allowed. stretchy adj. (-ier, -iest). [old english]Strike �v. (-king; past struck; past part. Struck or archaic stricken) 1 deliver (a blow) or inflict a blow on; hit. 2 come or bring sharply into contact with (ship struck a rock). 3 propel or divert with a blow. 4 (cause to) penetrate (struck terror into him). 5 ignite (a match) or produce (sparks etc.) By friction. 6 make (a coin) by stamping. 7 produce (a musical note) by striking. 8 a (also absol.) (of a clock) indicate (the time) with a chime etc. B (of time) be so indicated. 9 a attack suddenly. B (of a disease) afflict. 10 cause to become suddenly (struck dumb). 11 reach or achieve (strike a balance). 12 agree on (a bargain). 13 assume (an attitude) suddenly and dramatically. 14 discover or find (oil etc.) By drilling etc. 15 occur to or appear to (strikes me as silly). 16 (of employees) engage in a strike. 17 lower or take down (a flag or tent etc.). 18 take a specified direction. 19 (also absol.) Secure a hook in the mouth of (a fish) by jerking the tackle. �n. 1 act of striking. 2 a organized refusal to work until a grievance is remedied. B similar refusal to participate. 3 sudden find or success. 4 attack, esp. From the air. on strike taking part in an industrial etc. Strike. Strike home 1 deal an effective blow. 2 have the intended effect. Strike off 1 remove with a stroke. 2 delete (a name etc.) From a list, esp. A professional register. Strike out 1 hit out. 2 act vigorously. 3 delete (an item or name etc.). 4 set off (struck out eastwards). Strike up 1 start (an acquaintance, conversation, etc.), esp. Casually. 2 (also absol.) Begin playing (a tune etc.). Struck on colloq. Infatuated with. [old english, = go, stroke]Stringy adj. (-ier, -iest) like string, fibrous. stringiness n.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Strainer n. Device for straining liquids etc.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stratosphere n. Layer of atmosphere above the troposphere, extending to about 50 km from the earth's surface. stratospheric adj. [from *stratum]

دارلترجمه غیررسمی فارسی به قرقیزی