برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
دارلترجمه غیررسمی هندی به فارسی

Words of the Day
Compensation n. 1 compensating or being compensated. 2 money etc. Given as recompense.Compete v. (-ting) 1 take part in a contest etc. 2 (often foll. By with, against a person, for a thing) strive. [latin peto seek] دارلترجمه غیررسمی هندی به فارسی Competent adj. 1 adequately qualified or capable. 2 effective. competently adv. [latin: related to *compete]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Competitive adj. 1 of or involving competition. 2 (of prices etc.) Comparing favourably with those of rivals. 3 having a strong urge to win. competitiveness n.Compile v. (-ling) 1 a collect and arrange (material) into a list, book, etc. B produce (a book etc.) Thus. 2 computing translate (a programming language) into machine code. compilation n. [latin compilo plunder]Complacent adj. Smugly self-satisfied or contented. complacence n. Complacency n. Complacently adv. [latin placeo please]Complain v. 1 express dissatisfaction. 2 (foll. By of) a say that one is suffering from (an ailment). B state a grievance concerning. 3 creak under strain. [latin plango lament]Complaint n. 1 complaining. 2 grievance, cause of dissatisfaction. 3 ailment. 4 formal accusation.Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Compete v. (-ting) 1 take part in a contest etc. 2 (often foll. By with, against a person, for a thing) strive. [latin peto seek]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Competitive adj. 1 of or involving competition. 2 (of prices etc.) Comparing favourably with those of rivals. 3 having a strong urge to win. competitiveness n.

دارلترجمه غیررسمی هندی به فارسی