برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم آلمانی به فارسی

Words of the Day
Subzero adj. (esp. Of temperature) lower than zero.Succulent �adj. 1 juicy; palatable. 2 bot. (of a plant, its leaves, or stems) thick and fleshy. �n. Bot. Succulent plant. succulence n. [latin succus juice]Sudden adj. Done or occurring unexpectedly or abruptly. all of a sudden suddenly. suddenly adv. Suddenness n. [latin subitaneus]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sufficiency n. (pl. -ies) (often foll. By of) adequate amount.Sugar cane n. Tropical grass yielding sugar.Suit �n. 1 set of matching clothes, usu. A jacket and trousers or skirt. 2 (esp. In comb.) Clothes for a special purpose (swimsuit). 3 any of the four sets (spades, hearts, diamonds, clubs) making up a pack of cards. 4 lawsuit. 5 a petition, esp. To a person in authority. B archaic courting a woman (paid suit to her). �v. 1 go well with (a person's appearance etc.). 2 (also absol.) Meet the demands or requirements of; satisfy; agree with. 3 make fitting; accommodate; adapt. 4 (as suited adj.) Appropriate; well-fitted (not suited to be a nurse). suit oneself do as one chooses. [anglo-french siute]Sulfuric adj. (brit. Sulphuric) chem. Containing sulphur with a valency of six.Sulphur dioxide n. Colourless pungent gas formed by burning sulphur in air and dissolving it in water.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.