برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم بروشور بلاروسی

Words of the Day
Dame-school n. Hist. Primary school kept by an elderly woman.Damn �v. 1 (often absol. Or as int. Of anger or annoyance, = may god damn) curse (a person or thing). 2 doom to hell; cause the damnation of. 3 condemn, censure (review damning the book). 4 a (often as damning adj.) (of circumstance, evidence, etc.) Show or prove to be guilty. B be the ruin of. �n. 1 uttered curse. 2 slang negligible amount. �adj. & adv. Colloq. = *damned. damn all slang nothing at all. Damn well colloq. (for emphasis) simply (damn well do as i say). Damn with faint praise commend feebly, and so imply disapproval. I'm (or i'll be) damned if colloq. I certainly do not, will not, etc. Not give a damn see *give. Well i'm (or i'll be) damned colloq. Exclamation of surprise etc. [latin damnum loss]Damnation �n. Eternal punishment in hell. �int. Expressing anger.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Damp �adj. Slightly wet. �n. Slight diffused or condensed moisture, esp. When unwelcome. �v. 1 make damp; moisten. 2 (often foll. By down) a temper; mute (damps my enthusiasm). B make (a fire) burn less strongly by reducing the flow of air to it. 3 reduce or stop the vibration of (esp. Strings of a musical instrument). damply adv. Dampness n. [low german]Dampen v. 1 make or become damp. 2 (often foll. By down) = *damp v. 2a.Damp squib n. Unsuccessful attempt to impress etc.Damselfly n. Insect like a dragonfly but with wings folded when resting.Dan n. 1 grade of proficiency in judo. 2 holder of such a grade. [japanese]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]