برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم بروشور فارسی به عبری

Words of the Day
Counsel �n. 1 advice, esp. Formally given. 2 consultation for advice. 3 (pl. Same) legal adviser, esp. A barrister; body of these. �v. (-ll-; us -l-) 1 advise (a person). 2 give esp. Professional advice to (a person) on personal problems. 3 recommend (a course of action). keep one's own counsel not confide in others. Take counsel (usu. Foll. By with) consult. counselling n. [latin consilium]Counsel of perfection n. Ideal but impracticable advice. مترجم بروشور فارسی به عبری Count1 �v. 1 determine the total number of, esp. By assigning successive numbers. 2 repeat numbers in ascending order. 3 (often foll. By in) include or be included in one's reckoning or plan. 4 consider or regard to be (lucky etc.). 5 (often foll. By for) have value; matter (my opinion counts for little). �n. 1 a counting or being counted. B total of reckoning. 2 law each charge in an indictment. count against be reckoned to the disadvantage of. Count one's blessings be grateful for what one has. Count on (or upon) rely on; expect. Count out 1 count while taking from a stock. 2 complete a count of ten seconds over (a fallen boxer etc.). 3 colloq. Exclude, disregard. 4 polit. Procure the adjournment of (the house of commons) when fewer than 40 members are present. Count up find the sum of. Keep count take note of how many there have been etc. Lose count forget the number etc. Counted. Out for the count 1 defeated. 2 unconscious; asleep. [latin: related to *compute]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Countable adj. 1 that can be counted. 2 gram. (of a noun) that can form a plural or be used with the indefinite article.Countenance �n. 1 the face or facial expression. 2 composure. 3 moral support. �v. (-cing) support, approve. [french: related to *contain]Counter1 n. 1 long flat-topped fitment in a shop etc., across which business is conducted. 2 a small disc for playing or scoring in board-games etc. B token representing a coin. 3 apparatus for counting. under the counter surreptitiously, esp. Illegally. [related to *count1]Counter- comb. Form denoting: 1 retaliation, opposition, or rivalry (counter-threat). 2 opposite direction (counter-clockwise). 3 correspondence (counterpart; countersign). [latin contra against]Counter-attack �n. Attack in reply to a preceding attack. �v. Attack in reply.Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Counsel of perfection n. Ideal but impracticable advice.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Countable adj. 1 that can be counted. 2 gram. (of a noun) that can form a plural or be used with the indefinite article.

مترجم بروشور فارسی به عبری