برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم حقوقی ایتالیایی به فارسی

Words of the Day
Bitch �n. 1 female dog or other canine animal. 2 slang offens. Spiteful woman. 3 slang unpleasant or difficult thing. �v. 1 speak scathingly or spitefully. 2 complain. [old english]Bitchy adj. (-ier, -iest) slang spiteful. bitchily adv. Bitchiness n. مترجم حقوقی ایتالیایی به فارسی Bite �v. (-ting; past bit; past part. Bitten) 1 cut or puncture with the teeth. 2 (foll. By off, away, etc.) Detach thus. 3 (of an insect etc.) Sting. 4 (of a wheel etc.) Grip, penetrate. 5 accept bait or an inducement. 6 be harsh in effect, esp. Intentionally. 7 (in passive) a swindle. B (foll. By by, with, etc.) Be infected by (enthusiasm etc.). 8 colloq. Worry, perturb. 9 cause smarting pain (biting wind). 10 be sharp or effective (biting wit). 11 (foll. By at) snap at. �n. 1 act of biting. 2 wound etc. Made by biting. 3 a mouthful of food. B snack. 4 taking of bait by a fish. 5 pungency (esp. Of flavour). 6 incisiveness, sharpness. 7 position of the teeth when the jaws are closed. bite the dust slang die. Bite a person's head off colloq. Respond angrily. Bite one's lip repress emotion etc. [old english]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Bit on the side n. Slang sexual relationship involving infidelity.Bit part n. Minor role.Bitter �adj. 1 having a sharp pungent taste; not sweet. 2 causing, showing, or feeling mental pain or resentment (bitter memories). 3 a harsh; virulent (bitter animosity). B piercingly cold. �n. 1 beer flavoured with hops and tasting slightly bitter. 2 (in pl.) Liquor flavoured esp. With wormwood, used in cocktails. to the bitter end to the very end in spite of difficulties. bitterly adv. Bitterness n. [old english]Bittern n. Wading bird of the heron family. [french butor from latin butio]Bitter-sweet �adj. Sweet with a bitter aftertaste. �n. 1 such sweetness. 2 = *woody nightshade.Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Bitchy adj. (-ier, -iest) slang spiteful. bitchily adv. Bitchiness n.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Bit on the side n. Slang sexual relationship involving infidelity.

مترجم حقوقی ایتالیایی به فارسی