برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم حقوقی فارسی به اسپانیایی

Words of the Day
Lank adj. 1 (of hair, grass, etc.) Long and limp. 2 thin and tall. [old english]Lanthanum n. Metallic element, first of the lanthanide series. [greek lanthano escape notice] مترجم حقوقی فارسی به اسپانیایی Lapel n. Part of either side of a coat-front etc., folded back against itself. [from *lap1]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Lapse �n. 1 slight error; slip of memory etc. 2 weak or careless decline into an inferior state. 3 (foll. By of) passage of time. �v. (-sing) 1 fail to maintain a position or standard. 2 (foll. By into) fall back into an inferior or previous state. 3 (of a right or privilege etc.) Become invalid through disuse, failure to renew, etc. 4 (as lapsed adj.) That has lapsed. [latin lapsus from labor laps- slip]Lard �n. Pig fat used in cooking etc. �v. 1 insert strips of fat or bacon in (meat etc.) Before cooking. 2 (foll. By with) garnish (talk etc.) With strange terms. [french = bacon, from latin lardum]Large-scale adj. Made or occurring on a large scale.Larva n. (pl. -vae) stage of an insect's development between egg and pupa. larval adj. [latin, = ghost]Lash �v. 1 make a sudden whiplike movement. 2 beat with a whip etc. 3 (often foll. By against, down, etc.) (of rain etc.) Beat, strike. 4 criticize harshly. 5 rouse, incite. 6 (foll. By down, together, etc.) Fasten with a cord etc. �n. 1 sharp blow made by a whip etc. 2 flexible end of a whip. 3 eyelash. lash out 1 speak or hit out angrily. 2 colloq. Spend money extravagantly. [imitative]Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Lanthanum n. Metallic element, first of the lanthanide series. [greek lanthano escape notice]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Lapse �n. 1 slight error; slip of memory etc. 2 weak or careless decline into an inferior state. 3 (foll. By of) passage of time. �v. (-sing) 1 fail to maintain a position or standard. 2 (foll. By into) fall back into an inferior or previous state. 3 (of a right or privilege etc.) Become invalid through disuse, failure to renew, etc. 4 (as lapsed adj.) That has lapsed. [latin lapsus from labor laps- slip]

مترجم حقوقی فارسی به اسپانیایی